Fysik

Komponenter i en våg


En våg bildas av några grundläggande komponenter som är:

Att vara en till vågamplitud.

Det heter våglängdoch uttryckt med den grekiska bokstavslickan (λ), avståndet mellan två åsar eller två på varandra följande dalar.

Vi ringer vågperiod (T) tiden som gått innan två på varandra följande åsar eller dalar passerar en punkt och vågfrekvens (f) antalet på varandra följande åsar eller dalar som passerar genom samma punkt under en given tidsenhet.

Därför är perioden och frekvensen relaterade till:

Den internationellt använda enheten för frekvens är Hertz (Hz) där 1 Hz motsvarar att passera en ås eller dal på 1 sekund.

För att studera tvådimensionella och tredimensionella vågor begreppen:

  • vågfront: det är gränsen till regionen som ännu inte nås av vågen med den region som redan har nåtts;
  • vågradie: Du kan definiera vågradie som den linje som börjar från källan och är vinkelrätt mot vågfronterna, vilket indikerar utbredningens riktning och riktning.