Fysik

Joule-effekt


Elektrisk ström är resultatet av rörliga fria anjoner, katjoner eller elektroner, som vi har sett. När det finns elektrisk ström, kolliderar partiklarna som rör sig med de andra delarna av ledaren som är i vila, vilket orsakar en upphetsning som ger uppvärmningseffekt. Denna effekt kallas Joule-effekten.

Uppvärmningen i tråden kan mätas med joule-lagen, som matematiskt uttrycks av:

Detta förhållande är giltigt så länge som den nuvarande intensiteten är konstant över tidsintervallet.