Kemi

Innehållsinnehåll


Klicka på önskat ämnesnamn för att se innehållet.

VATTEN
Vatten på planeten jorden
Fysiska tillstånd
Vattencykel
Komponentavskiljning
Huvudtyper
Vatten som lösningsmedel
Densitet och flytkraft
tryck
Vatten och liv
Vattenbehandling
sjukdomar
AR
atmosfär
Luftkomposition
förbränning
Luftegenskaper
Väderprognos
Luft och hälsa
MILJÖKONSERVATION
Bevara vattenmiljön
Bevarande atmosfärisk luft
Bevara miljöer
Utforska miljön
Grundläggande sanitet
Folkhälsa
ÅTGÄRDERENHETER
Fysiska mängder
Internationellt system
SAMMANSÄTTNING AV MATERIAL
atom
ion
Isotoper, Isobarer och Isotoner
Kemiska element och symboler
Atommassa
Periodisk tabell
MÅL OCH ENERGI
Ämne och blandning
Kropp och objekt
Kemiska och fysiska fenomen
Egenskaper hos Matter
Energityper
KEMISKA ANSLUTNINGAR
Nobel gasstabilitet
Jonisk bindning
Kovalent limning
Metallisk anslutning
OCTETO-TEORI
Polaritet för kemiska obligationer
Molekylär polaritet
INTERMOLEKULÄRA ANSLUTNINGAR
INTERMOLEKULÄRA INTERAKTIONER
Vätebroar
Dipol-dipol
London Forces
MOLEKULÄR GEOMETRI
linjär
vinkel
Plan Trigonal
pyramidal
tetraedrisk
KEMISKT ÄMNE
betyg
Fysiska tillstånd
Faser och grafer ändras
allotrop
BLANDNINGAR
Ämne och blandning
System och faser
Blandningsseparation
KEMISKA REAKTIONER
Kemisk ekvation
balansering
Kemisk ekvationshastighet
Typer av kemiska reaktioner
Lavoisiers lag
Prousts lag
rADIOAKTIVITET
Radiativ sönderfall
Förfall och halveringstid
Effekter på organismer
INLEDNING TILL STUDIE
Vad är kemi
Matter och ämne
Fysiska tillstånd
Faser och grafer ändras
allotrop
Blandningsseparation
ATOMISKA MODELLER
Dalton
Thompson
Rutherford
Bohr
Schrödinger
Broglie
Osäkerhetsprincip