Kemi

Bensinämnen och reaktioner


Kommersiellt använd bensin innehåller flera ämnen.

Inuti bilen finns det några kemiska reaktioner som bildar produkter som är skadliga för hälsa och miljön.

I bilmotorn har vi:

- kolväteblandning
- etanol
- svavelföreningar
- luftens syre
- luftkväve

Efter reaktionerna bildas:

- koldioxid
- kolmonoxid
- sot (kol)
- svaveldioxid
- svaveltrioxid
- ozon
- etanol
- vatten
- okarbonerade kolväten
- andra restföreningar

Dessa föreningar släpps ut i atmosfären.

Oxider reagerar med vatten och bildar syror.

Oxider som släpps ut i atmosfären styrs med regnvatten. Koldioxid med vatten bildar kolsyra, vilket är normalt regn.

CO2 + H2O → H2CO3 koldioxid och vatten som bildar kolsyra

Svavel- och kväveoxider reagerar med regnvatten för att bilda syror, surt regn, mycket skadligt för miljön.

2 + H2O → H23 svaveldioxid och vatten som bildar svavelsyra

3 + H2O → H24 svaveltrioxid och vatten som bildar svavelsyra