Kemi

Substitutionsreaktioner


Substitutionsreaktioner är de där en atom eller grupp atomer i en organisk molekyl ersätts av en annan atom eller grupp atomer.

De viktigaste substitutionsreaktionerna är:

- halogenering
- nitrering
- sulfonering

Halogenering

Halogener som används vid substitutionsreaktioner bör vara klor (Cl) och brom (Br).

Reaktioner med fluor (F) är mycket farliga på grund av den höga reaktiviteten hos detta element och med jod (I) blir reaktionerna mycket långsamma.

Alkaner kan omvandlas till alkylhalogenider.

Exempel:

Från metan, genom att utföra successiva halogeneringar (överskott av halogener) katalyserade av ljus och värme, kan vi få:

Denna reaktion kan kallas kedjereaktion.

Kloroform användes allmänt som anestesimedel vid kirurgi. För närvarande har användningen avskaffats eftersom den är mycket giftig och hälsofarlig och kan orsaka allvarliga skador på levern.

Den enkla ordningen med vilken väte "går ut" från kolväten är:

CTERTIÄR > CSEKUNDÄR > CPRIMÄR

Nitrering

Nitreringsreaktionen är där vi reagerar ett kolväte med salpetersyra (HNO).3).

exempel:

Sulfonering

Sulfoneringsreaktionen är en där vi reagerar ett kolväte med svavelsyra (H24).

exempel:


Video: Substitutionsreaktioner (November 2021).