Kemi

Colligative Properties (fortsättning)


Ioniska lösningar

Dessa är lösningar som har joner som spridda partiklar. I en jonlösning är inte alla joner dissocierade, dvs inte alla joner upplöses i lösningen.

För att beräkna de dissocierade partiklarna i joniska lösningar är det nödvändigt att ta hänsyn till graden av dissociation eller jonisering () av ämnet som är upplöst.

De joniska partiklarna kan vara syror, baser eller salter.

Om svavelsyra har en joniseringsgrad på 61%, betyder detta att 61% av dess joner dissocierar och 39% inte dissocierar.

Exempel: Tänk på att en Al-lösning2(SO4)3 är löst i vatten och dess dissociation är 100%

Om du hade 60% dissociation grad:

I 1 mol lösta partiklar:
- 0,6 mol joniserade partiklar
- 0,4 mol nonjoniserade partiklar

Formel för joniserade partiklar:

Formel för icke-joniserade partiklar:

där:
n1 = molantal löst ämne
grad av dissociation (%)
# joner = antal joner i lösning

Så här kan beräkningen göras:

Beräkna antalet partiklar löst i en lösning som innehåller 33 g H3PO2 med :

1 °) montera dissocieringsreaktionen:

2 °) beräkna molmassan:

MM = molmassa (H3PO2) = 66 g / mol

3 °) Beräkna antalet mol:

4 °) Beräkna antalet joniserade och icke-joniserade partiklar, lägg sedan till:


Observera att joniseringsgraden i formeln har delats med 100.