Kemi

Elektrokemi


Nernsts ekvation

Det gäller en metalljonelektrod i allmänhet

Migz ++neeMig:
E.0(Mig|Migz +,NHE)=Δϕ0(Migz +,NHE)=Δϕ00(Migz +,NHE)+R.TneF.ln a(Migz +)

Denna ekvation kallas också för Nernst-ekvationen för en metalljonelektrod, som ger elektrodpotentialens beroende av metalljonaktiviteten vid en given temperatur. E.0 kallas standardelektrodpotential eller normalpotential.

Du kan också göra detsamma E.0 och E.00 välj som beteckning när du hänvisar till en cell med standard väteelektrod. E.00=Δϕ00 används då synonymt som standardelektrodpotential. För alla galvaniska celler är emk ett resultat av cellreaktionen. Själva cellreaktionen erhålls från summan av de individuella elektrodreaktionerna (samma ne!). Följande gäller för cellen:

Cu2++2eCutill högerH22H++2eVänsterCu2++H2Cu+2H+total

Den elektriska energin som cellen kan leverera under de givna förhållandena med en formelomvandling är lika med förändringen i fri entalpi vid konstant tryck och konstant temperatur, som eller fri reaktionsentalpi ΔG (baserat på formelomvandlingen av cellreaktionen), vilket också kallas reversibelt reaktionsarbete (utan volymarbete). Att observera teckenkonventionen - för en spontan reaktion är ΔG<0, men EMF är positiv - du får:

ΔG=neF.E.0

Med hänsyn till van't Hoffs reaktionsisotermer ger Nernst-ekvationen för de reversibelt fungerande cellresultaten, som generellt lyder enligt Stockholmskonventionen:

E.0=E.00+R.TneF.lna(OxeR.)a(RödR.)R.TneF.lna(OxeL.)a(RödL.)

För en cell med standardväteelektroden är den sista termen per definition noll och man får:

E.0=E.00+R.TneF.ln(iaiνi)=E.00+R.TneF.iνilnai=E.000.059neiloggaaiνi

Under standardförhållanden (T = 298,15 K och sid = 1 bar tidigare sid = 1,01325 bar, samt utgångsmaterial och reaktionsprodukter med aktivitet 1) E.0=E.00. Detta värde kallas standard emk eller normal spänning för en cell.


Elektrokemi

Elektrokemi avser flera olika områden inom kemi. Å ena sidan är det en syntesmetod, preparativ elektrokemi eller elektrolys eller elektrosyntes, å andra sidan är det ett delområde av fysikalisk kemi som handlar om förhållandet mellan elektriska och kemiska processer. Det finns även elektrokemiska metoder inom analytisk kemi. Förutom storskaliga elektrokemiska syntesmetoder kan teknisk kemi även batteri- och bränslecellsteknik samt galvaniseringsteknik.


Elektrokemi

Utan elektrokemi finns det inget avstående från fossila bränslen och ingen elektromobilitet. Den moderna läroboken för ett allt viktigare område: omfattande, aktuell, didaktiskt smart. En riktig klassiker!

Köp nu

Pris: 69,90 €

Den fjärde upplagan av en riktig klassiker: elektrokemi från de fysikalisk-kemiska grunderna till tekniska, särskilt energirelaterade, tillämpningar.

De erfarna läroboksförfattarna presenterar det svåra ämnet tydligt och enkelt, men ändå exakt. Många informativ grafik stödjer detta mål, tabeller ger de nödvändiga siffrorna.

Den här bokens spektrum spänner över

- fysikalisk-kemiska grunder
- moderna undersökningsmetoder inom elektrokemi såsom spektroelektrokemi och masspektrometri
- elektrokemisk analys inklusive sensorer
- elektrokemiska produktionsprocesser
- bränsleceller
- Bioelektrokemiska metoder och frågor
– Mikro- och nanoteknik

Ett måste för varje större kemistudent såväl som för kemiingenjörer, materialvetare och fysiker med kemi som biämne!

"Boken är välfylld och billig. Förhoppningen är att den ska få stor spridning, särskilt på universitetens och forskningsinstitutens bibliotek, men även i privata händer."
Journal of Physical Chemistry

"En tydlig, lättbegriplig stil, en didaktiskt logisk struktur och mängder av grafik, tabeller och referenser från litteratur möjliggör en omfattande introduktion till detta spännande ämne." BioTec

"Den nu genomarbetade fjärde upplagan av din lärobok innebär ett anmärkningsvärt steg framåt jämfört med den tredje upplagan som presenterades 1998. Speciellt eftersom det inte finns någon jämförbart omfattande lärobok inom det tyskspråkiga området. Boken kan endast rekommenderas till alla som, kl. det absolut inte obetydliga inköpspriset skulle vilja ha en heltäckande presentation av elektrokemi i dess väsentliga aspekter på tyska för dagligt bruk." Nyhetsbrev d. GDCh, Forskningsgruppen Analytisk Kemi

"Arbetet har nu blivit en klassiker. (.) Boken vänder sig till kemistudenter som vill fördjupa sig lite djupare i elektrokemins hemligheter. Men den finns även för kemister som arbetar inom andra områden, kemilärare och alla som Gedigna men begripliga förtydliganden och information finns som ett slags referensverk De grundläggande kapitlen om konduktivitet och potentialer är utformade på ett sådant sätt att läsaren lätt kan komma åt Jag kan alla som skulle vilja studera elektrokemi på djupet eller som behöver en tillförlitlig presentation av elektrokemiska fakta om det behövs, rekommenderar varmt denna bok."
CHEMKON

"Det svåra ämnet presenteras tydligt och enkelt, men ändå exakt, med stöd av många grafik och tabeller."
HTM - magasin för material, värmebehandling, tillverkning

"Jag kan varmt rekommendera den här boken till alla som skulle vilja studera elektrokemi mer i detalj eller som vid behov behöver en tillförlitlig beskrivning av elektrokemiska fakta."
CHEMKON

Carl H. Hamann:
Efter att ha studerat matematik, fysik, biologi och ekonomi i Hamburg och Bonn (1958-1966) med en examen i fysik, doktorerade Carl H. Hamann 1970. rer. nat. 1975 blev han professor vid lärostolen för tillämpad fysikalisk kemi vid universitetet i Oldenburg, där han sedan dess främst fokuserat på bränsleceller, elektrokemisk mätteknik, penetrations- och adsorptionskinetik, turbulenta flöden, termodynamiken i irreversibla system (materialtransport genom membran), preparativ elektroorganisk kemi och teknisk ingenjörsteknik Elektrokemi. Hittills har han publicerat ett 80-tal vetenskapliga artiklar i tidskrifter och böcker.

Wolf polykrom:
Som Heinz Gerischers första student, 1952/53 i Göttingen, sysslade Wolf Vielstich med utvecklingen av en snabb potentiostat och bestämning av växlingsströmtätheter. Efter att ha börjat sitt arbete vid Institutet för fysikalisk kemi vid universitetet i Bonn, visade han 1960 att, förutom kvicksilver, reproducerbara cykliska voltamogram, t.ex. för oxidation av väte och metanol, även kan erhållas på fasta elektroder som Pt. Ir, Rh, Au och Pd. Experiment följde, inklusive med metanol/luft och NiMH-celler. Han var alltid intresserad av utvecklingen av nya metoder såsom den roterande ringelektroden, on-line MS (DEMS), in-situ FTIRS och UHV-analys av adsorbater. Från 1986 till 1993 var Wolf Vielstich koordinator för det första europeiska projektet för att utveckla en DMFC. 1998 tilldelades han Faraday-medaljen från Royal Chemical Society. Sedan 1999 har han varit gäst på Universidade de Sao Paulo, han var redaktör för Wiley & # 39's Handbook of Fuel Cells, publicerad 2003.

C. H. Hamann, University of Oldenburg W. Vielstich, Instituto de Chimica, Sao Carlos, Brasilien


Under de senaste decennierna har elektrokemin flyttat in i centrum för vetenskaplig verksamhet, inte minst på grund av utvecklingen av mobila elektroniska enheter. Nästa kommande utmaning inom elektrokemi är användningen av anordningar som möjliggör energiomvandling på ett sådant sätt att råolja kan ersättas som energivektor inom transport för att uppnå så kallad elektromobilitet.

Om du väljer elektrokemi i din magisterexamen kommer du att lära dig hur du tar itu med följande viktiga frågor:

 1. Hur fungerar en bränslecell och vilka är utmaningarna att övervinna för dess användning som en elektrokemisk energikälla?
  Väte som en kolfri energivektor för transporter kan produceras från förnybara källor (med vattenkraft, eolisk, fotovoltaisk energi), t ex från vatten i en elektrolyscell, vars kostnad och effektivitet beror på de enskilda komponenterna som används. Den kan användas som en energivektor för transport genom att mata bränsleceller, som omvandlar dess kemiska energi till elektrisk energi för att driva en bil. Här kan du hjälpa till att hitta lösningar för att minska kostnaderna för bränsleceller, förbättra deras hållbarhet och göra dem till en mogen teknologi för transporter.
 2. Hur lagras energi i ett Li-ion batteri och vilka komponenter behöver förbättras för att få en bättre laddningskapacitet eller hög prestanda vid cyklisk användning och därmed öka räckvidden och hållbarheten för helt eldrivna fordon?
  Li-ion-batterier har använts som strömkällor för bärbara enheter sedan början av 1990-talet och är redan en mogen teknologi för dessa applikationer. Ändå innebär de ökande energikraven för mobila enheter nya utmaningar när det gäller hållbarhet och prestanda. Dessa krav är ännu högre i helt eldrivna fordon, där gränserna för dessa batterier är tydliga i det låga miltal som finns tillgängligt med nuvarande teknik.
 3. Hur kan vi designa och syntetisera nya elektrodmaterial för installation i högpresterande bränsleceller, elektrolysörer och batterielektroder?
  Spektroskopiska och analytiska metoder ska användas här för att undersöka relevanta elektrokemiska processer och för att belysa materialnedbrytningsprocesser, från enkla modellsystem till mer komplexa material med hög specifik yta och strukturerade elektroder.

För denna specialisering (första huvudämnet: fysikalisk kemi, andra huvudämnet: materialkemi) skisserar vi en möjlig studieplan nedan med hjälp av exempel. Enligt grundidén om modulariteten för PC-mästarutbildningen är ändringar möjliga, som du kan diskutera med de ansvariga specialistkoordinatorerna vid behov.

 1. Termin (30 ECTS, WiSe)
  • Första huvudämnet i fysikalisk kemi (15 ECTS)
   1. Experimentella metoder i fysikalisk kemi 1 (modul CH3061, 5 ECTS)
   2. Grunderna i elektrokemi (modul CH3065, 5 ECTS)
   3. Kluster och nanopartiklar: grunder och tillämpningar i katalys (modul CH3067, 5 ECTS)
   1. Hybridmaterial - struktur-funktionsrelationer (modul CH3008, 5 ECTS)
   2. Instrumentella metoder i materialkemi (modul CH3271, 5 ECTS)
   3. Forskarpraktik i materialkemi, del 1 (modul CH3272, 5 hp)

   • Första huvudämnet i fysikalisk kemi (15 ECTS)
    1. Experimentella metoder i fysikalisk kemi 2 (modul CH3061, 5 ECTS)
    2. Tillämpad elektrokemi (modul CH3063, 5 hp)
    3. Ytspektroskopi och mikroskopi (modul CH3068, 5 ECTS)
   • Andra huvudämnet i materialkemi (15 ECTS)
    1. Forskarpraktik i materialkemi, del 2 (modul CH3272, 5 hp)
    2. Elektronisk struktur av oorganiska molekyler och fasta ämnen (modul CH3007, 5 ECTS)
    3. Elektrokemisk praktik (modul CH3279, 5 ECTS)


   Elektrokemi - kemi och fysik

   1. Naturvetenskap
    • Utbildningsinnehåll
     • Arbetssäkerhet
     • biologi
     • kemi
      • Analytisk kemi
      • Oorganisk kemi
      • Organisk kemi
      • Fysisk kemi
     • Teknisk engelska
     • fysik
     • Teknisk kemi/processteknik
     • teknisk matematik
     • miljöteknik
     • Ekonomi och samhällskunskap
    • Tentamensförberedelser

   Elektrokemiska reaktioner äger rum i en galvanisk cell som en redoxreaktion. Produktionen handlar om den elektrokemiska serien samt om de galvaniska cellernas struktur och funktionssätt. Dessutom ger det en heltäckande syn på elektrokemi i vardagen och teknik med batterier, blyackumulatorer och den rena representationen av metaller genom elektrolys.


   Experimentuppsättning CHEMIE 5: ELEKTROKEMI 2

   Med Electrochemistry 2 experiment kit är det äntligen möjligt att genomföra åldersanpassade experiment för gymnasieelever. Han tar upp ämnen från elektrokemi 1 och fortsätter dem konsekvent i ytterligare experiment:

   • Eleverna utgår till exempel från galvaniska elements öppen spänning och kommer i intressanta mätserier fram till koncentrationselement och räknar ut Nernsts ekvation via standardpotentialen
   • tack vare en häpnadsväckande enkel struktur kan du skapa den normala potentialen själv

   Detta ersätter inte bara en färdigmonterad och relativt dyr väteelektrod, utan gör också motsvarande kemiska processer transparenta och begripliga.

   Kompakt struktur

   Det praktiska, stabila bägarestället av pulverlackerat aluminium rymmer 4 bägare 25 ml och 2 bägare 50 ml samtidigt. Dess tyngdpunkt är så låg att det nästan är omöjligt att ramla omkull. Fyra små gummifötter ger extra stöd.


   US Search Mobile Web

   Vi uppskattar din feedback om hur vi kan förbättra oss Yahoo Sök. Detta forum är till för att du ska kunna komma med produktförslag och ge tankeväckande feedback. Vi försöker alltid förbättra våra produkter och vi kan använda den mest populära feedbacken för att göra en positiv förändring!

   Om du behöver hjälp av något slag, vänligen hitta hjälp i ditt eget tempo på vår hjälpsida. Detta forum övervakas inte för några supportrelaterade problem.

   Yahoo produktfeedback forum kräver nu ett giltigt Yahoo ID och lösenord för att delta.

   Du måste nu logga in med ditt Yahoo-e-postkonto för att kunna ge oss feedback och skicka in röster och kommentarer till befintliga idéer. Om du inte har ett Yahoo ID eller lösenordet till ditt Yahoo ID, vänligen registrera dig för ett nytt konto.

   Om du har ett giltigt Yahoo-ID och lösenord, följ dessa steg om du vill ta bort dina inlägg, kommentarer, röster och/eller profil från Yahoos produktfeedbacksforum.


   Elektrokemi - kemi och fysik

   Guide till elektrokemi

   1998. 315 sidor med 169 bilder.
   13,7 x 20,5 cm
   (Teubner Studienb & uumlcher Chemie)
   Box & euro 24,90
   & Oumls 342,- / SFr 42,-
   ISBN 3-519-03547-2

   Elektrokemi i jämvikt: joner och elektroder, aktiviteter och den elektrokemiska potentialen - Debye-H & uumlckel-teorin - potentialer och strukturer vid fasgränser: Nernst-ekvation och dubbelskikt - elektrokemisk analys: jonselektiva elektroder - elektrokemi och termodynamik: batterier: elektrokemiska energilagring, ackumulatorer och bränsleceller - massöverföring och elektrokemisk kinetik - jonmigrering och elektrolytisk konduktivitet - struktur och dynamik för elektrokemiska fasgränser - understeg av elektrokemiska processer: - överspänningar - elektrokatalys - korrosion - analys - analytiska metoder - elektrokemikalier, oorganiska och organiska synteser - teknisk elektrokemi, oorganiska och organiska synteser Quasi-station & alla metoder:

   Cyklisk voltammetri, roterande elektroder, impedansmätningar, polarografisk analys - instationära metoder - icke-klassiska metoder: ytanalys, spektroskopi Elektrokemi är en utomordentligt tvärvetenskaplig vetenskap inom teknisk kemi, fysik, materialvetenskap, biologi och många andra discipliner. Till skillnad från omfattande läroböcker som behandlar många aspekter av elektrokemin med varierande intensitet ges här en översikt som belyser grunderna och det typiska. Relationen till de många användningsområdena för elektrokemiska koncept och metoder blir tydligare. Detta leder till en djupare förståelse av elektrokemi och underlättar tillgången till intensiva studier av den.


   Vad är en elektrokemisk process?

   Om en kemisk reaktion är kopplad till en elektrisk ström, så talar man om en elektrokemisk process. Spänningen åstadkommes genom elektrolys eller en kemisk reaktion.

   Hur sker en elektrokemisk reaktion?

   En elektrokemisk reaktion äger rum i en galvanisk cell. I detta fall tillförs energi från en ackumulator vid laddning och energi erhålls från bränslecellen vid urladdning.

   Vilka variabler har ingen inverkan på potentialen hos en väteelektrod?

   H2-trycket på elektroden och elektrodens material samt volymen av lösningen i elektrodkammaren och dess pH-värde samt temperaturen har ingen inverkan.

   Vad är konduktivitetstitrering?

   Konduktivitetstitreringen är en kemisk-fysikalisk analysmetod. Detta använder den elektriska ledningsförmågan hos en syra eller bas för att bestämma de dissocierade beståndsdelarna. Du behöver inga kemiska indikatorer.

   Vilka är Faradays lagar?

   Dessa beskriver sambandet mellan elektrisk laddning och metabolism i elektrokemiska reaktioner. De anses vara elektrokemins grundläggande lagar och har fått sitt namn efter deras upptäckare, Michael Faraday.

   Vad är en redoxreaktion?

   Det är en kemisk reaktion där en reaktionspartner överför elektroner till den andra. Här sker oxidation, det vill säga elektroner avges av ämnet.

   Hur påverkar pH-värdet redoxsystemen?

   När pH-värdet stiger minskar redoxpotentialen och därmed styrkan av permanganatet som oxidationsmedel. När pH-värdet sjunker ökar redoxpotentialen.

   Hur förändras koncentrationerna under elektrolys?

   Elektrolys förändrar elektroderna på ytan. Reaktionen tar dock tid. Anledningen till detta är att jämvikten kan påverkas.

   Vad är en anod?

   En anod är en elektrod som tar fria elektroner från ett vakuum. Anoden är motelektroden till en katod. Anoder migrerar alltid till de andra anoderna, inte till katoderna.

   Vad betyder oxidation?

   Inom elektrokemi betyder detta borttagande av negativ laddning, vilket motsvarar en relativ ökning av den positiva laddningen. Ett oxidationsmedel absorberar elektroner och reduceras i sig själv i processen.


   History of Chemistry 4: Faraday and Electrochemistry

   Michael Faraday ansågs vara den mest lysande kemiska analytikern i England under sin livstid. Hans upptäckter fortsätter att ha en inverkan idag. Mannen skulle vara bokbindare.

   Faraday var en engelsk naturforskare som anses vara en av de viktigaste experimentella fysikerna (Foto: Wikipedia, allmän egendom)

   Faradays laboratorium vid Kungliga institutionen omkring 1819 (Foto: Wikipedia, allmän egendom)

   Michael Faraday föddes i England 1791, son till en hovslagare. Han växte upp under blygsamma omständigheter - så blygsamma att ynglingen fick hyra ut sig själv som ärendepojke. Det gjorde han med en bokbindare som sedan anställde honom som lärling. När han arbetade läste han många av de böcker som han fick. Det var så han upptäckte sitt intresse för kemi.

   Han hörde föreläsningar från Sir Humphry Davy, som ansågs vara en stor kemist. Faraday gjorde anteckningar, som han senare band till en bok och skickade till Davy. Under en sjukhusvistelse hade han en musa att titta i Faradays bok – och bjöd över honom.

   Davy hade upptäckt att han kanske skulle behöva en assistent för att hjälpa honom att organisera sina anteckningar. Den unge Faraday tycks ha klarat sig bra, för när en tjänst som assistent blev ledig i Davys laboratorium fick han flytta till denna tjänst direkt.

   För en europeisk resa som Davy gjorde, steg Faraday till sin vetenskapliga assistent. Under den två år långa turnén lärde han känna många av tidens ljusa hjärnor. 1815 återvände de två forskarna till London och Faraday arbetade i laboratoriet igen och utförde experiment med Davy.

   Davy försökte stänga ner Faradays karriär

   Relationen mellan lärare och elev förblev dock inte oberörd. Den äldre klarade nog inte av att den yngre hade så mycket att erbjuda. 1824 försökte Davy till och med hindra Faraday från att bli accepterad i det högt respekterade Royal Society - som samlar den vetenskapliga eliten i Storbritannien. Faraday fick komma in ändå.

   1825 blev den förre bokbindaren direktör för laboratoriet, 1833 utnämndes han till professor i kemi.

   I sin forskning sysslade han även med fysik. Hans viktigaste resultat inom detta område är upptäckten av elektrisk och magnetisk induktion. Rörelse omvandlas till elektrisk energi. I samband med detta konstruerade han en anordning för kontinuerlig generering av elektricitet, arketypen för den elektriska generatorn.

   Faraday och elektrolys

   Faradays elektrokemiska undersökningar utfördes mellan 1833 och 1840. Han fann till exempel att is, till skillnad från flytande vatten, inte ledde elektricitet – medan blyklorid och andra fasta ämnen gjorde det i smält tillstånd.

   Så han satte upp lagen om att ledningsförmåga fanns när ämnena kondenserade, men gick förlorade igen när de stelnade – men registrerade också undantag.

   Termerna elektrod och katod för magnetiska poler introducerades också i vetenskapen av Faraday. Detsamma gäller joner, anjoner och katjoner samt elektrolyter. Han föreslog dessa termer för att beskriva den kemiska nedbrytningen av ämnen genom elektricitet. Han kallade denna process elektrolys.

   Från sina experiment härledde han de välkända Faraday-lagarna. De stödjer atomteorin - så de är en indikation på att det finns atomer och joner.

   I buren

   Termen som de flesta av er kommer att associera med det kommer utan tvekan att vara Faradays bur. Den beskriver en sluten mantel gjord av en elektrisk ledare - till exempel ett trådnät. Detta kan fungera som en sköld. Bilar kan också vara en sådan bur, så du är säker om blixten slår ner i din bil.

   Buren fungerar också tvärtom: Om du genererade en elektrisk urladdning inuti din bil skulle människorna som stod utanför skyddas.

   Principen används när strålning inte ska nå utsidan - som en mikrovågsugn. Men även när apparater som mätinstrument inte ska påverkas av yttre elektriska fält.

   Forskaren är knäckt

   1838 var Faraday mentalt utmattad. Han hade minnesförlust och kunde inte längre koncentrera sig ordentligt. Han slutade med sina föreläsningar. Efter sex år och en lång återhämtningsresa lyckades han dock komma tillbaka till jobbet.

   Därmed gjorde han en annan banbrytande upptäckt: Faraday-effekten. Det tolkades som den första experimentella indikationen på att ljus och magnetism är relaterade till varandra.

   Ytterligare fynd

   Faraday var också den första som lyckades göra gasen klor flytande. Han upptäckte bensen och ägnade lång tid åt att förbättra stålkvaliteten.

   Faraday kunde också bevisa att en strömförande ledare roterar i ett konstant magnetfält. Med det kunde han bygga en sorts elmotor.


   Erich Müller-byggnaden inhyste Institutet för fysikalisk kemi och elektrokemi, som upplöstes i oberoende professurer 2005. Detta grundades som ett elektrokemiskt laboratorium 1900 av Fritz Foerster (1866-1931) vid det dåvarande Dresdens tekniska universitet. Den elektrokemiska inriktningen behölls också under den följande perioden, särskilt genom verk av Erich Müller (1870-1948), Friedrich Müller (1896-1953), Kurt Schwabe (1905-1983), Klaus Wiesener (1935-2011), Wolfgang Forker (1927 -1997) och Waldfried Plieth (1937-2021). En annan traditionell forskningsinriktning baserad i Erich Müller-byggnaden var kolloidkemi, representerad under lång tid av Alfred Lottermoser (1870-1945). Nyligen, förutom elektrokemiska ämnen som energilagring och elektrokemisk kinetik, har teoretisk kemi och nanopartiklars fysikaliska kemi kommit i förgrunden. På grund av det kommande omfattande renoveringsarbetet står byggnaden nu tom, alla professurer finns antingen i angränsande König-Bau, Barkhausen-Bau eller Andreas-Schubert-Bau.

   På grund av pågående renoveringsåtgärder var Erich Müller-byggnaden tvungen att dras ut. Den interimistiska lösningen är som följer:

   Professoraten för teoretisk kemi (Prof Heine) finns i König-Bau och i Barkhausen-Bau. Professoraten för fysikalisk kemi (Prof. Eychmüller) har under tiden helt flyttat till Andreas-Schubert-Bau och Andreas-Schubert-Bau / Container. Även professuren i elektrokemi (prof Weidinger) finns i Andreas Schubert-byggnaden.


   Video: Elektrokemi (December 2021).