Kemi

Stökiometri


Stökiometri är den del av kemi som studerar proportionerna av element som kombinerar eller reagerar.

Atommassa (u)

Det är massan på atomen mätt i enheter av atommassan (u). Atommassan indikerar hur många gånger den betraktade atomen är tyngre än av isotop 12C.

I naturen är nästan alla element blandningar av deras isotoper med olika massprocent. Dessa procenttal kallas relativa överflöd. Se den relativa mängden klor:

isotop

Relativ överflöd

Atommassa

35cl

75,4%

34.969 u

37cl

24,6%

36.966 u

Den atormassa klor som visas i den periodiska tabellen över element är det viktade genomsnittet av dessa massor. Beräkningen görs enligt följande:

Se procentandelen väteisotoper i naturen:

11H

12H

13H

99,9%

0,09%

0,01%

väte

deuterium

tritium

Tidigare användes termen "atomvikt", men denna term bör undvikas. För att bestämma atommassorna för elementen används en enhet som kallas masspektrometer.