Kemi

Kemisk kinetik (fortsättning)


Aktiveringsenergi (äta)

Det är den minsta energin som reagens behöver för att initiera den kemiska reaktionen. Denna minsta energi krävs för bildandet av det aktiverade komplexet.

Ju högre aktiveringsenergi, desto långsammare är reaktionen, eftersom den ökar svårigheten för processen att ske. Ju lägre aktiveringsenergi, desto lägre är energibarriären, desto effektivare kollisioner och därför en snabbare reaktion.

Endotermiska och exotermiska grafer för aktiveringsenergi

Aktiveringsenergin varierar beroende på typen av kemisk reaktion. Vid endoterma reaktioner är den större än i exoterma.

                

där:

endotermisk


Källa: //luizclaudionovaes.sites.uol.com.br/enerat1.gif

exoterm


Källa: //luizclaudionovaes.sites.uol.com.br/enerat1.gif