Kemi

Faktorer som ändrar hastigheten på kemiska reaktioner


Vissa faktorer kan öka eller minska hastigheten på en kemisk reaktion. De är:

- temperatur
- kontaktyta
- tryck
- koncentration
- närvaro av ljus
- katalysator
- hämmare

Temperatur

Temperaturen är kopplad till omrörningen av molekylerna. Ju varmare, desto mer upprörda blir molekylerna.

Att öka temperaturen ökar molekylernas kinetiska energi (rörelse). Om molekylerna rör sig mer, kolliderar de mer och mer energi, vilket minskar aktiveringsenergin och följaktligen ökar antalet effektiva kollisioner. Därför ökar reaktionshastigheten också.

Av den anledningen ökar vi eldstadens låga för matlagning och använder kylskåpet för att förhindra förstörelse av mat.

Kontaktyta

Kontaktområdet mellan reagensen stör också hastigheten på kemiska reaktioner. Ju större kontaktyta, desto större antal reagerar molekyler, desto större antal effektiva kollisioner och därmed ökar reaktionshastigheten.

Detta förklarar till exempel varför vi ska ta en hel aspirintablett istället för pulver. Den pulverformiga tabletten reagerar snabbare och orsakar skador på magen. Om den sväljs hela kommer det att ta längre tid att reagera och undvika skador.

   

En pulverhaltig substans reagerar snabbare än en hel substans eftersom den har en större kontaktyta. Se andra exempel:

- kött smälts lättare upp när det tuggas än hela;
- kvistar brinner snabbare än en träbit av samma massa;
Stålull brinner snabbare än ett järnstycke med samma massa.

Tryck

Tryck är förhållandet mellan kraft och område, dvs att tvinga på ett givet område. När trycket ökar i en behållare minskar volymen och ökar således koncentrationen av reagens. Molekylerna kolliderar mer, vilket ökar antalet kollisioner och därmed ökar reaktionshastigheten.

Källa: Brasilescola

Koncentration

Koncentration är relaterad till mängden löst ämne och lösningsmedel. Genom att öka koncentrationen av reagens ökar antalet reagensmolekyler, ökar antalet kollisioner och ökar också reaktionens hastighet. Det är förknippat med den kinetiska lagen (Guldber-Waage Law).

När du ökar syrehalten i en brännskada sker förbränningen snabbare.

Vissa kemiska reaktioner inträffar snabbare när de är i närvaro av ljus. Ljus påverkar reaktionernas hastighet eftersom det är en elektromagnetisk vågformsenergi som hjälper till att bryta ned aktiveringsenergibarriären.

Väteperoxid, till exempel, sönderdelas lättare när det utsätts för ljus, så vi bör hålla den på ett mörkt ställe.

Fotosyntes som utförs av växter är en typ av reaktion som påverkas av närvaron av ljus. En annan reaktion där ljus används allmänt är nedbrytningen av AgBr, vilket ger upphov till fotografiska filmer.