Kemi

Fasövergång


Koka upp

Om temperaturen på en vätska höjs så att ångtrycket når atmosfärstryck (101,3) kPa), börjar vätskan koka. Inuti vätskan bildas ångbubblor mot det yttre trycket och lämnar vätskan. Avdunstning sker endast på vätskans yta.

Bildandet av gasbubblor och därmed en ny fas inuti en vätska sker inte spontant utan hämmas mest (kokningsfördröjning) och kan underlättas av närvaron av faskärnor. Den spontana bildningen av gasbubblorna observeras företrädesvis på väggens grovhet eller dammpartiklar. I laboratoriet säkerställer införandet av kokande stavar eller kokande stenar (poröst keramiskt material) eller användningen av kokande kapillärer att gasfasen redan är närvarande och därmed till och med kokar.1)

Fortsatt kokning är endast möjlig när ångan avlägsnas, dvs i öppna kärl eller när en vakuumpump appliceras Flytande rena ämnen har konstanta (men tryckberoende) kokpunkter Kokpunkt och ångtryck beror på de intermolekylära krafterna Vatten kokar t.ex. på grund av bildningen av starka vätebindningar mellan angränsande molekyler (. ..HOH ... O etc.) särskilt hög.

Tab. 1
Kokpunkter för utvalda ämnen vid 101,3 kPa
DietyleterEtanolvatten
34,6 °C78,4 °C100 °C


Video: Kemifilm om fast, flytande och gas (November 2021).