Kemi

Detektering av borat


Nedbrytning av borföreningar

Borax och vissa andra borater är ofta svårlösliga i kallt vatten och måste lösas i varmt vatten eller, om bor är i form av boratinnehållande glas eller borkarbid, är det helt olösligt och måste smältas. För att göra detta blandas provet med ett överskott av natriumkarbonat och värms tills det smälter i minst 30 minSmältkakan behandlas sedan med saltsyra tills den får en starkt sur reaktion. Under dessa reaktionsbetingelser kan den lösliga borsyran separeras från de olösliga kiseldioxiderna. Detektionsreaktionen som nämns nedan kan utföras på försök med det fasta analysämnet, annars med det förångade sodaextraktet eller den förångade karbonatuppslutningen.

Grön lågfärg på borsyratrimetylestern

Om borat finns i provet, med metanol och svavelsyra, bildas trimetylborat, som kan kännas igen på sin gröna låga när metanolen antänds

På grund av den dehydrerande och katalytiska effekten av den koncentrerade svavelsyran, borsyra, B (OH)320 esterifierad med metanol. Det resulterande trimetylboratet är mycket flyktigt och färgar lågan på den brinnande, överflödiga metanolen grön.

B.(OH)3+3MigOHH24B.(OMig)3+3H2O


Praktik i oorganisk kemi/bor

I den oorganiska praktiken kommer bor som borat BO3 2- eller borsyra H3BO3 innan.

Standardreagenset för denna klass av ämnen är borax (natriumborat), ett vitt till gråaktigt färgat salt.

Boratdetektering som metylester

Implementeringsredigering

Ämnet som ska analyseras blandas med metanol och några droppar svavelsyra som katalysator. Ångorna är försiktigt upplysta i en mörklagd huva. Beviset är positivt om lågan blir grön.

Redigera förklaring

Ångorna från metanol/trimetylboratblandningen antänds. En ljusgrön låga dyker upp.

Borsyra (ortoborsyra) är ett vitt fast ämne.

Mannito Boric Acid Complex Edit

Implementeringsredigering

Ett vattenhaltigt extrakt justeras till ett pH av 7 med 0,1 molar natriumhydroxidlösning. Efter tillsats av 0,5 g mannitol mäts pH igen. Ett tydligt fall i pH indikerade närvaron av borsyra i provet.

Redigera förklaring

Syrastyrkan hos den mycket svaga syran ökas avsevärt genom att reagera den med flervärda alkoholer:

Detta beror på en förskjutning av jämvikten åt höger mot ett tetraoxoboratderivat som ett resultat av en förestring.


Presentationer och genomförda läxor

Denna presentation behandlar räckvidden och avskärmningen av radioaktiv strålning. Skillnaderna och likheterna mellan alfa-, beta- och gammastrålning nämns. Dessutom förklaras funktionaliteten av C14-metoden för bevis på ålder.

Detektering av radioaktiv strålning

Publicerad 2018-07-05

alfa beta gammastrålning Geiger Müller motmolnkammare

Denna presentation behandlar möjligheterna att upptäcka radioaktiv strålning. Den förklarar hur mätmetoder och mätanordningar, som Geiger-Müller-räknaren, är uppbyggda och hur de fungerar.

Atom- och kärnfysik

Publicerad 2018-06-05

Atomfysik Kärnfysik Kärnkraft Tjernobyl GAU

Denna presentation behandlar grunderna i atomfysik och kärnfysik. Den visar kärnkraftens möjligheter och potentialer, men också dess risker och faror, med exemplet från GAU i Tjernobyl.

Kondensation och förångning samt smältning och stelning

Publicerad 2018-06-05

Kondenserande förångande smältande stelnande kylvärmepump

Denna föreläsning förklarar de tre olika aggregationstillstånden och vad som händer fysiskt och kemiskt i processerna för kondensation och förångning samt smältning och stelning. Den förklarar också hur kylskåpet fungerar.

Förändringar i temperatur och deras effekt på det fysiska tillståndet

Publicerad 2018-06-05

Temperatur Ändring i temperatur Fysiskt tillstånd

Denna föreläsning behandlar effekterna av temperaturförändringar (på grund av uppvärmning eller kylning) på en kropps fysiska tillstånd (fast, flytande, gasformig). Olika övergångar undersöks.


Bevis för borat - kemi och fysik

Ett stort antal certifikat finns att ladda ner i studentportalen:

 • Bidragsöversikt (om alla betalningar)
 • Datakontrollblad (Sammanfattning av dina personuppgifter)
 • Avregistreringsbevis (baserat på ansökan om avregistrering) - fungerar även som en inlaga till pensionsförsäkringen
 • KVV-certifikat (för köp av terminsbiljett)
 • Registerutdrag (Översikt över tillhandahållna/slutförda tjänster)
 • Terminskvitto (för betalda terminsavgifter)
 • Intyg om inskrivning (tyska engelska)
 • Intyg om studietid (Om hela studietiden på KIT)
 • Titelkonverteringscertifikat (efter att ha klarat det senaste provet)

Du har tillgång till dessa certifikat upp till 6 månader efter avregistrering. Observera att avgifter kommer att tas ut för vissa certifikat efter färdigställandet (se & sekt2 den Författningar om uppbörd av avgifter för värdstudien och andra studierelaterade tjänster).

Dessutom finns certifikat som på begäran Kontaktformulär via studenttjänsten kan ställas ut. Det är viktigt att du informerar den utbildningsansvarige för vilket syfte handlingen krävs. Vanliga certifikat som krävs är:

 • Intyg om likvärdighet (Diplom vs. magisterexamen)
 • Rankingcertifikat (t.ex. för stipendieansökningar under sina studier) - Utexaminerade bör hänvisa till ECTS-betygstabellerna, som är en del av diplomtillägget som du får tillsammans med dina slutdokument (intyg, certifikat)
 • Klareringsintyg (Bevis på rätt till tentamen, t.ex. vid byte av studieort/universitet)
 • Utbildningsverifiering

Observera att utfärdandet av individuella certifikat tar några arbetsdagar och motsvarande förfrågningar bör därför göras i god tid.

Bevis som krävs för inlämnande till pensionsförsäkringen är i princip kostnadsfria. Vidarebefordra i så fall brevet från pensionsförsäkringen med vilket du ombads lämna bevis.

Karlsruhe Institute for Technology (KIT)
Serviceenhet studie och undervisning
- Studentservice -
Kaiserstr. 12:e
76131 Karlsruhe


Tillväxt och karaktärisering av BPO4 Enkelkristaller †

Enkristaller av BPO4 odlades genom kemiska transportreaktioner med PCl5 med en gradient från 1073 K till 973 K samt med solvotermiska synteser i temperaturområdet mellan 413 K och 523 K med vatten, etanol eller 2-propanol som polära protiska lösningsmedel. Atomarrangemanget av BPO4 undersöktes på nytt med hjälp av enkristallröntgendiffraktionsdata och bekräftade de tidigare fynden med betydligt mindre standardavvikelser. Termogravimetriska undersökningar av pulveriserade prover som inte visar några extra linjer i röntgendiffraktionsdiagram avslöjade viktminskningar som tillskrivs vattenförluster. Närvaron av protonerade borat- och fosfatarter i ett antal röntgenren solvotermiskt odlad BPO4 Prover bevisas genom infraröd spektroskopi.

Abstrakt

Kristalltillväxt och karakterisering av BPO4-Enkristaller

Enkristaller från BPO4 var genom kemiska transportreaktioner med PCl5 odlas som polära protiska lösningsmedel i en gradient från 1073 K till 973 K och genom solvotermiska synteser i temperaturintervallet mellan 413 K och 523 K med vatten, etanol eller 2-propanol. Arrangemanget av atomerna i BPO4 förfinades för första gången med röntgendiffraktionsdata från enkristaller och bekräftar i huvudsak de tidigare resultaten med betydligt mindre standardavvikelser. Termogravimetriska undersökningar av pulverformiga prover, vars röntgendiffraktionsdiagram inte avslöjar några ytterligare linjer, visar viktminskningar som tillskrivs utsläpp av vatten. Närvaron av protonerade borat- och fosfatarter i ett antal solvotermiskt odlade BPO4 Prover kan detekteras med infraröd spektroskopi.


Borax beskrevs första gången 1748 av den svenske mineralogen Johan Gottschalk Wallerius. Namnet kommer från det arabiska ordet bauraq för "vit" från. [1] Det användes redan i det antika Kina för glasyrer och i Egypten för balsamering.

Borax förekommer i naturen i kristallin eller massiv form, liknande anhydrit eller gips som evaporit, så den skapas genom uttorkning av saltsjöar, som då också kallas boraxsjöar, och uppstår därför som sediment. Det kan också hittas i vulkaniska öppningar.

Det finns en naturlig företeelse i Boron, Kalifornien, där den bryts i dagbrott. Andra platser inkluderar Kırka i Turkiet, samt Borax Lake och Searles Lake / Kalifornien i USA. [2]

Idag erhålls borax nästan uteslutande från boraxmineralet kernit, som har mindre kristallvatten.


Bevis för borat - kemi och fysik

Examenstyp: Civilingenjör (M.Sc.)

Standardstudieperiod: 4 terminer (heltidsstudier)

Meritpoäng (ECTS): 120 poäng

Kursbeskrivning

Examen och studietiden

2 års standardstudieperiod för att ta examen som Master of Science (M.Sc.), totalt 120 poäng (analogt med European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) måste förvärvas. Den individuella studietiden kan avvika från den normala studietiden.

Kursens upplägg

Magisterexamen i vattenvetenskap och teknik erbjuder tvärvetenskaplig, forskningsinriktad utbildning i gränslandet mellan vattenrelaterad teknik och naturvetenskap. Utexaminerade kan självständigt utveckla strategier och tekniska lösningar för hållbar förvaltning av vatten som en resurs. Genom att göra det är de ständigt involverade i det komplexa spänningsfältet mellan effektiv användning av begränsade vattenresurser, de ökande kraven på deras skydd, hantering av extrema hydrometeorologiska händelser och effekterna av globala förändringar på vattnets kretslopp och vattenrelaterat material cykler.

I kursen Advanced Fundamentals lär man ut avancerade grunder i vattenrelaterad teknik och naturvetenskap. Alla studenter hör bland annat en föreläsningsserie om miljösystemmodellering. Specialistutbildningen flankeras av fördjupade kunskaper om tvärsnittsmetoder och tvärgående kompetenser.

Specialiseringsområdet, som består av de tre profilerna:

 • Vattenteknik och stadsvattenkretslopp
 • Fluid Mechanics & Hydraulic Engineering
 • Miljösystemsdynamik och ledning

I en annan profil Vattenresursteknik Utbildningen till "generalist" inom vattenteknik är möjlig.

De valmöjligheter som ges under studietiden kräver att varje student upprättar en personlig studieplan. De får råd av en mentor som väljs i början av sina studier.

Kvalmål

Masterexamen i "Water Science & Engineering" erbjuder tvärvetenskaplig, forskningsinriktad utbildning i gränslandet mellan vattenrelaterad teknik och naturvetenskap. Utexaminerade kan självständigt utveckla strategier och tekniska lösningar för hållbar förvaltning av vatten som en resurs. Genom att göra det är de ständigt involverade i det komplexa spänningsfältet mellan effektiv användning av begränsade vattenresurser, de ökande kraven på deras skydd, hantering av extrema hydrometeorologiska händelser och effekterna av globala förändringar på vattnets kretslopp och vattenrelaterat material cykler. Du är kvalificerad för en ansvarsfull tjänst på plan- och ingenjörskontor, industriföretag, inom offentlig tjänst, inom internationellt utvecklingssamarbete och inom naturvetenskap och skaffar dig behörighet att skriva en avhandling.

De utexaminerade skaffar sig breda och fördjupade kunskaper om de vattenrelaterade natur- och ingenjörsgrunderna, som bygger på de tidigare kunskaper som förvärvats i kandidatexamen. Utbudet av kurser om fördjupade grunder flankeras av djupgående kunskaper om ingenjörsvetenskap och vetenskapliga metoder samt tvärsnittsfärdigheter. Utexaminerade kan omvandla sin teoretiska specialistkunskap till kvantitativa metoder för balanseringssystem och lösa dem analytiskt och numeriskt. Du kommer att kunna beskriva förhållanden i omgivningen på ett exakt, ämnesmässigt sätt och representera lösningar för experter och lekmän i en begriplig form. Genom praktiska övningar i laboratorier, datorpooler eller i fält får de förmågan att själva tillämpa metoder i specifika sammanhang. Du har välgrundade färdigheter i analys av tids- och rumsrelaterade data, design av experiment och kan bedöma osäkerhetsintervallet för mät- och modellresultat. De metoder och procedurer som används kan reflekteras över och anpassas till förändrade randvillkor.

Inom specialiseringsområdet, bestående av de fyra profilerna "Water Technologies & Urban Water Cycle", "Fluid Mechanics & Hydraulic Engineering", "Environmental System Dynamics & Management" och "Water Resources Engineering", som bygger på aktuella jobbprofiler, utexaminerade förvärvar Utexaminerade har kompetensen att kombinera de fördjupade grunderna med tekniska tillämpningar inom områden som de väljer. Detta gör det möjligt för akademiker att implementera sina grundläggande kunskaper i utvecklingen av innovativ teknik och ledningskoncept och att överföra dem till praktiken. I andra fritt valbara moduler får du kunskap som kompletterar din profil, till exempel från närliggande natur- och ingenjörsdiscipliner.

De utexaminerades kompetens att utveckla strukturerade lösningar främjas av ett tvärvetenskapligt "Studieprojekt" där specifika problem behandlas inom ramen för projektbaserade ansatser.

Utexaminerade av magisterexamen i "Water Science & Engineering" har breda och djupgående kunskaper, omfattande metodiska färdigheter och en god förståelse för de komplexa sambanden i miljösystem. För att lösa sina uppgifter använder de en mängd olika analytiska, experimentella, tekniska och planeringsmetoder och kan utvärdera vattenrelaterade problem med hänsyn till sociala och ekonomiska kriterier. Du kommer självständigt att hantera forskningsläget och kommer att kunna identifiera komplexa frågeställningar och välja lämpliga metoder för att hantera dem på ett lösningsorienterat sätt. Tack vare de övervägande engelskspråkiga kurserna och samarbetet i internationella studentteam kan akademiker också kommunicera sina resultat i ett internationellt sammanhang.

Karriärmöjligheter

I linje med sitt breda verksamhetsområde är civilingenjörer mycket efterfrågade som specialister med utmärkta karriärmöjligheter, med en masterexamen kan de hittas i chefsbefattningar inom följande sektorer – beroende på magisterinriktningen: civilingenjör, civilingenjör, offentlig förvaltning, konsultföretag, järnvägar, postkontor, försäkringsbolag, energiindustrin, mjukvaruföretag och några andra. En civilingenjör designar, planerar, beräknar, bygger, förvaltar framför allt bostads-, kommersiella, administrativa och industribyggnader, trafikleder (gator, broar, tunnlar, flygfält, hydrauliska konstruktioner (slussar, dammar, dammar etc.), kraftverk, system Miljöskydd (vatten- och avloppssystem, avloppsreningsverk, avfallsförbränningsanläggningar), byggnader för katastrofbekämpning och mycket mer. Med masterexamen läggs grunden för en efterföljande doktorsexamen.

Ingångskrav

Krav för tillträde till magisterexamen i vattenvetenskap och teknik är:

 • en godkänd kandidatexamen eller minst motsvarande examen med minst tre års normal studietid och med minst 180 ECTS-poäng
 • Erforderliga minimikunskaper och minimiprestationer som ges av kandidatexamen i högre matematik till ett belopp av minst 12 poäng, i grundläggande natur- och ingenjörsämnen som fysik, kemi, biologi, mekanik och/eller termodynamik till ett belopp av minst 12 meritpoäng och ingenjörs- och/eller naturvetenskaper såsom vattenförvaltning, vattenteknik, hydrologi, stadsvattenförvaltning, hydromekanik, processteknik för vattenrening, hydrogeologi, ingenjörsgeologi, geofysik, fysikalisk geografi, markvetenskap, miljösystemvetenskap, klimatologi och/eller hydrometeorologi i en omfattning av minst 12 poäng
 • Bevis på tillräckliga kunskaper i det engelska språket, till exempel genom något av följande internationellt erkända test: Test av engelska som främmande språk (TOEFL) med minst 90 poäng i det internetbaserade TOEFL-testet IELTS med ett totalresultat på minst 6,5 och inget avsnitt under 5.5, University of Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), UNIcert minst nivå II. Om bevis inte kan lämnas in i slutet av ansökningsfasen, kan antagningen ske under förutsättning att beviset lämnas in vid tidpunkten för inskrivningen. Sökande med universitets- eller skolkvalifikationer från USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien eller Nya Zeeland behöver inte tillhandahålla ett separat språkcertifikat. Sökande som har genomfört en helt engelskspråkig kurs i Europeiska ekonomiska unionen eller Schweiz behöver inte heller uppvisa bevis på språkkunskaper. I det här fallet måste examensprogrammets engelska språkkunskaper anges på examensbeviset, utskriften eller examenstillägget.

Valprocess

Förfarandet regleras av stadgarna för tillträde till magisterexamen i vattenvetenskap och teknik vid Karlsruhes tekniska högskola (KIT).

Utvalda sökande kommer att kallas till en intervju. Syftet med intervjun är att avgöra om den sökandes tidigare akademiska utbildning, utifrån de specialistkunskaper som den sökande förvärvat hittills under kursen eller på andra lärosäten, framstår som tillräcklig för att klara masterkursen inom den planerade normala studieperioden. . Intervjun ska visa om den sökande är kompetent och motiverad för den valda utbildningen. Sökande måste bevisa att de kan tillämpa tekniskt innehåll från sina studier på ett analytiskt sätt på frågor och mål inom vattenrelaterad teknik och naturvetenskap. Frågor och mål för vattenrelaterad teknik och naturvetenskap inkluderar ämnen som transport- och omsättningsprocesser i det naturliga och urbana vattnets kretslopp, beskrivning och analys av akvatiska system, balans- och mätmetoder.

Urvalsintervju

Urvalsintervjuer kommer att äga rum för den aktuella ansökningsfasen för vinterterminen 2020/21. Specifika datum är tyvärr inte kända ännu.

Vad betyder det för de sökande?

Utvalda sökande som uppfyller antagningskraven kallas till urvalsintervjun. Inbjudan skickas via e-post till den adress du angav när du ansökte. Anmälan inom angiven deadline är nödvändig.

Sökande från utlandet har möjlighet att genomföra urvalsintervjun på begäran via telefon eller internetkonferens.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta representanterna för utbildningsprogrammet direkt.


Bevis för borat - kemi och fysik

I det framtida förloppet av corona-pandemin kommer det att bli allt viktigare att ge snabba, billiga och tillförlitliga bevis på om en person har lämpliga antikroppar, vare sig det är genom en infektion eller genom en vaccination. Forskare vid Münchens tekniska universitet (TUM) har nu utvecklat ett sådant snabbt antikroppstest. Han levererar i nuläget resultatet inom åtta minuter, planen är att minska handläggningstiden till fyra minuter.

Det finns idag mer än 20 olika testmetoder för att kontrollera om en person har antikroppar mot det nya coronaviruset. Du måste vänta mellan tio minuter och två och en halv timme på resultatet.

I många processer minskar matriseffekter känsligheten. De känsligare testerna kräver många steg och är därför dyra. Dessutom känner de flesta tester bara igen en antikropp. Så du måste bestämma dig för om du vill testa för immunisering genom vaccination eller genom att överleva en infektion.

Ett tvärvetenskapligt forskarlag från Münchens tekniska universitet, ledd av ordföranden för analytisk kemi och vattenkemi, har nu utvecklat ett billigt automatiserat snabbtest som upptäcker de tre viktigaste antikropparna på ett mycket känsligt och mycket specifikt sätt. Projektet som heter CoVRapid finansierades av Bavarian Research Foundation (BFS).

Ändring av en god praxis

Mätningen utförs på ett filmbaserat mätchip med hjälp av MCR-mikroarrayanalysplattformen från den München-baserade leverantören GWK Präzisionstechnik GmbH. Mätresultatet visas några minuter efter att ett blodprov har injicerats i enheten.

Processen tar för närvarande åtta minuter, baserat på aktuell forskning kommer väntetiden att minska till bara fyra minuter inom en snar framtid. IgG-antikropparna mot ett proteinfragment av SARS-CoV-2-receptorbindningsdomänen (RBD), spikproteinet (S1-fragmentet) och nukleokapsidproteinet (N) analyseras för närvarande.

Kan även användas flexibelt mot nya mutanter

Proteiner från nya mutanter kan också integreras mycket enkelt på chipet. I sitt projekt samarbetar forskargruppen med Planegger-företaget ISAR Bioscience, som producerar motsvarande virusproteiner med hjälp av bioteknik. Processen med vilken proteinerna modifierade för analytisk användning fixeras på mätchipet har prövats och testats i åratal.

"Vi har redan utvecklat tillförlitliga snabbtester för antibiotika i mjölk och för legionella på denna teknikplattform", säger PD Dr. Michael Seidel, chef för arbetsgruppen Bioanalytics and Microanalytical Systems vid lärostolen för analytisk kemi och vattenkemi vid TUM. "Systemet har redan visat sig i praktisk användning. Vårt "CoVRapid" snabbtest skulle därför kunna användas i kliniker, praktiker och forskningslaboratorier på mycket kort tid."

Nytt test ska svara på frågor om coronaimmunitet

Men det nya snabbtestet kan göra ännu mer: Microarray-tekniken, där upp till 100 mätpunkter kan rymmas på ett chip, är så känslig att mängden antikroppar i ett prov också kan bestämmas.

”Nuvarande forskning väcker frågor som: Hur väl fungerar vaccinationerna? Hur länge håller immuniteten? Efter vilken tid måste du omvaccinera? Med sin höga känslighet kommer vår CoVRapid att hjälpa till att hitta svar på dessa frågor”, säger förstaförfattaren Julia Klüpfel.

På sikt planerar man även att ta med ytterligare patogener i panelen så att till exempel framgången med en influensavaccination kan kontrolleras med testet.

Förutom ordföranden för analytisk kemi och vattenkemi (prof. Elsner) och den associerade gruppen för bioanalytik och mikroanalytiska system (PD Dr. Seidel), Institutet för molekylär immunologi och experimentell onkologi (prof. Knolle) och Institutet för virologi var involverade i projektet (Prof. Protzer) och Heinz Nixdorfs ordförande för biomedicinsk elektronik (Prof. Hayden) involverade.

CoVRapid-projektet finansieras av den bayerska forskningsstiftelsen (AZ-1438-20C). MCR 3-mikroarrayanalysplattformen och nästa generation, MCR-R, från det München-baserade företaget GWK Präzisionstechnik GmbH, användes. Rekombinanta antigener producerades av ISAR Bioscience. Arbetsmoment som kräver säkerhet utfördes i biosäkerhetslaboratoriet vid Central Institute for Translational Cancer Research vid Münchens tekniska universitet (TranslaTUM).

Vetenskaplig kontakt:

PD Dr. Michael Seidel
Ordförande för analytisk kemi och vattenkemi
Münchens tekniska universitet
Elisabeth-Winterhalter-Weg 6, 81377 München, Tyskland
Tel .: +49 89 289 78252 - E-post: [email protected]

Originalpublikation:

Klüpfel, J. Koros, R. Dehne, K. Ungerer, M. Würstle, S. Mautner, J. Feuerherd, M. Protzer, U. Hayden, O. Elsner, M. Seidel, M.
Automatiserad, flödesbaserad kemiluminescens-mikroarray-immunanalys för snabb multiplexdetektering av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 i humant serum och plasma (CoVRapid CL-MIA). Analytical and Bioanalytical Chemistry, 13 maj 2021 - DOI: 10.1007 / s00216-021-03320-9

Ytterligare information:

Funktioner i detta pressmeddelande:
Journalister, lärare/elever, studenter, näringslivsrepresentanter, forskare, alla
Biologi, kemi, elektroteknik, medicin, fysik/astronomi
överregionala
Forskningsresultat, vetenskapliga publikationer
tysk

& lt
Baserat på MCR-mikroarrayanalysplattformen från München-baserade GWK Präzisionstechnik GmbH, en forskning
Sebsatian Kissel / TUM

& lt
Jämförelse av resultaten av CoVRapid-testet i frånvaro av immunisering mot SARS-CoV-2 (vänster.
Julia Klüpfel / TUM


Fysik

Välkommen på fysikavdelningens hemsida på AvH! Här hittar du viktig information om innehållet i fysiklektionerna i årskurs 6, 8 och 9 (G9) samt fysik i de övre årskurserna.

Fysiska institutionen har ett ungt och dynamiskt team, så att vi kan erbjuda metodiskt moderna, holistiska och attraktiva lektioner: Ms Arens, Ms Bröckers, Ms Friesen, Hr. Kirschner, Ms Dr. Kopner, Mr. Martin, Mr. Sawroch.

Kontaktperson: Kirschner och Friesen (ordförande)

Om avdelningen

Fysikavdelningen erbjuder alla elever ett intressant utbud av ämnen! Lektionerna på testnivån är fenomenologiskt orienterade och innehåller mycket självständigt experimenterande, vilket utökas särskilt i BIN-lektionen. I de högre årskurserna fortsätter lektionerna att ta hänsyn till många vardagsfenomen, men blir alltmer & # 8211 i sammanhanget med spiralläroplanen & # 8211 också mer abstrakta. Detta möjliggör förberedelser inför gymnasielektioner i fysik.

Vårt läromedel och vår utrustning

Till modern undervisning tillhör moderna skolböcker som inte bara förmedlar teoretisk kunskap, utan också erbjuder en nära vardaglig relation till fysiken. Därför har specialistfysikkonferensen valt böckerna & # 8220Spektrum Physik & # 8221 för de lägre och mellanliggande nivåerna.

Läroböckerna & # 8220Dorn Bader & # 8221 används på gymnasienivå.

Våra lektioner stöds av det arbetsmaterial som publicerats för läroböckerna, såsom arbetsblad eller CD-ROM, men också användningen av surfplattor och motsvarande appar.

Den fysiska utrustningen på fysikavdelningen är modern: I två specialistrum kan eleverna hitta experimentella arbetsstationer för sina egna experiment inom de flesta områden av fysiken. Antalet experimentuppsättningar utökas hela tiden så att fysiklektioner med huvud, hjärta och hand blir möjliga.

Utrustningen i våra fysikrum inkluderar även en permanent installerad projektor så att lektioner i allt högre grad kan utformas med digitala medier och inlärningsprocesser effektivt kan stödjas. Utöver projektorerna är specialistrummen även utrustade med dokumentkameror med vilka eleverna kan presentera sina arbetsresultat. I samband med ökande digitalisering förlitar sig fysikavdelningen på arbetet med lärplattformen logineoLMS, där interaktiva övningar kan genomföras och kompletterande material kan göras tillgängligt.

På den övre nivån används TInspire CX grafikdator för att utvärdera mätdata.

Fysiska institutionen kampanjar för implementering av mediekompetensramverket. Nästan alla de kompetenser som finns registrerade där införlivas i undervisningssammanhang och övas. Speciellt fysik har en enorm mängd möjligheter här. En mer detaljerad bearbetning och genomförande av konsumentutbildning finns i skolans interna läroplaner.

Unsere Physiksammlung beherbergt nicht nur die oben genannten Experimentiersätze, sondern auch eine große Zahl von Demonstrationsexperimenten für alle Jahrgangsstufen. Außerdem wird unsere Sammlung an Material für Lernzirkel (Lernen an Stationen) im Sinne eines ganzheitlichen Unterrichts ständig ergänzt.

Besonders hervorzuheben ist, dass viele der 25 verpflichtenden Experimente für den Grundkurs in der Physiksammlung vorhanden sind. Diese werden ergänzt durch Experimente des SchulPOOLs in Neuss, aktuellen Apps und Simulationen sowie unsere schuleigenen iPads, mit denen zum Beispiel die Videoanalyse in der EF problemlos möglich ist.

Der Physikunterricht schult die Lernenden auch methodisch: Angefangen beim Protokolleschreiben ab dem Anfangsunterricht bis zur selbständigen Recherche und Präsentation auf Plakaten sowie mithilfe der iPads und der App Keynote.

In der Klasse 6 übernimmt die Physik die Zusatzstunde im naturwissenschaftlichen Unterricht. In der Vergangenheit wurden folgende Projekte durchgeführt: Brauseraketen, Papierfliegerwettbewerbe, Luftkissenfahrzeuge, optische Illusionen, der Weltraum…


Die Annalen der Physik entstand als Nachfolger einer Reihe von Zeitschriften, die durch den deutschen Chemiker Friedrich Albrecht Carl Gren herausgegeben worden waren. Dieser publizierte von 1790 bis 1794 zunächst das Journal der Physik, dem später von 1795 bis 1797 ein Neues Journal der Physik folgte. Nach seinem Tod wurde die Zeitschriftenreihe mit dem bis heute gebräuchlichen Titel Annalen der Physik von Ludwig Wilhelm Gilbert, Professor an der Universität Halle, fortgesetzt.

Die Artikel wurden zunächst ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen englischsprachige Veröffentlichungen hinzu und gewannen, nach einem etwa ausgewogenen Verhältnis Ende der 1970er Jahre, die Oberhand. Seit 1992, dem Beginn der 8. Folge, erscheint die Zeitschrift komplett auf Englisch lediglich der Titel wurde beibehalten.

Jegliche Zeichnungen wurden in den ersten Jahren auf Kupfertafeln beigefügt.

Die Blütezeit der Physik im deutschsprachigen Raum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts führte zur reger Publikationstätigkeit, so dass pro Jahr bis zu drei Bände mit jeweils rund 1000 Seiten, bestehend aus aufeinanderfolgenden Heften, erschienen. Den größten Umfang erreichten die Annalen im Jahr 1914, als rund 3800 Seiten, verteilt auf 24 Hefte bzw. drei Bände veröffentlicht wurden. Aktuell erscheint jedes Jahr ein Band, bestehend aus zwölf Heften (teilweise Doppelheften) mit zusammen rund 800 Seiten. [2]

Außerdem gab es ab 1877 Beiblätter zu den Annalen der Physik, in denen Bücher und Aufsätze kurz referiert wurden. Sie erschienen bis Band 43 von 1919 und hatten die Physikalischen Berichte als Nachfolger, die ab 1920 bis 1967 erschienen. [3]

 • Bände 1 bis 76 (1799 bis 1824), Herausgeber: Ludwig Wilhelm Gilbert. Mit Wechsel des Verlags 1809 wird eine neue Zählweise eingeführt (Band 1 = Band 31 in bisheriger Zählweise), die aber später wieder aufgegeben wird. Mit Band 61 (1819) erhält die Zeitschrift den (Zusatz-)Titel Annalen der Physik und der physikalischen Chemie. [1]
 • Poggendorffs Annalen: Die Bände 77 bis 236 (1824 bis 1876) werden in Literaturverweisen nach ihrem Herausgeber Johann Christian Poggendorff als Pogg. Ann. benannt. Band 77 ist Band 1 der poggendorffschen Annalen, die jetzt den Titel Annalen der Physik und Chemie tragen. Jeweils 30 Bände werden zu einer Reihe zusammengefasst, so dass es 5 vollständige Reihen gibt, die 6. und letzte Reihe umfasst 10 Bände. So ist auf dem 128. Band neben den entsprechenden römischen Zahlzeichen CXXVIII vermerkt, dass es sich um den achten Band der fünften Reihe handelt.
 • Wiedemanns Annalen: Die Bände 237 bis 305 (1877 bis 1899) werden in Literaturverweisen nach ihrem Herausgeber Gustav Heinrich Wiedemann benannt, oft abgekürzt als Wied. Ann. und in der Zählung neu gestartet: Band 237 ist Band 1 von Wied. Ann. Im Jahr 1893 kommt Wiedemanns Sohn Eilhard Wiedemann als Herausgeber hinzu. Die Zeitschrift trägt wie schon zuvor den Titel Annalen der Physik und Chemie. Die Eigenbezeichnung auf dem Einband der Bücher lautet zunächst Poggendorf Annalen Neue Folge mit der Ausgabennummer gezählt seit 1877.
 • 4. Folge: Mit Band 306 beginnt die vierte Folge wieder unter dem ursprünglichen Titel Annalen der Physik und die Folgenzählung wird von diesem Zeitpunkt an auf den Titelblättern vermerkt. In Literaturverweisen taucht diese Folge einfach als Ann. d. Phys auf, wobei gelegentlich der Bandnummer eine eingeklammerte (4) vorausgeht, um auf die vierte Folge hinzuweisen. [4] Seltener erfolgt die Bezeichnung nach ihrem ersten Herausgeber Paul Karl Ludwig Drude. Mit Band 326 (Band 21 der vierten Folge) übernehmen 1906 Wilhelm Wien und Max Planck die Herausgeberschaft bis zum Band 392 (1928). Die Herausgabe geschieht fortan unter „Mitwirkung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft “. [5]
 • 5. Folge: Bände 393 bis 435 (1929 bis 1946), Herausgeber: Max Planck und Eduard Grüneisen, Band 393 = Band 1 der 5. Folge
 • 6. Folge: Bände 436 bis 455 (1947 bis 1957): Als Herausgeber kommt Friedrich Möglich hinzu, Planck scheidet nach Bd. 1, Grüneisen nach Bd. 4 aus. Mit Band 445 kommt Hans Kopfermann hinzu.
 • 7. Folge: Bände 456 bis 503 (1957 bis 1991): Herausgeber sind bis einschl. Band 463 (Band 8 der 7. Folge) Hans Kopfermann und Gustav Richter, anschließend noch G. Richter und H. J. Treder und W. Walcher.
 • 8. Folge: Bände ab 504 (1992), vollständige Umstellung auf englische Sprache, lediglich der Titel Annalen der Physik bleibt erhalten. Mit Wechsel des Verlags (Band 7 der 8. Folge) entfällt zunächst die durchgängige Zählung seit 1799 auf dem Titelblatt (letztmals Band 6 der 8. Folge = Band 509), wird aber mit Erscheinen der Ausgabe im Juni 2010 als Band 522 wieder aufgenommen (Band 19 der 8. Folge = Band 522).

Die ersten Ausgaben bis Band 30 (1808) erschienen in der Rengerschen Buchhandlung in Halle, ab Band 31 (1809) übernahm – durchaus nicht einvernehmlich – der Verlag Johann Ambrosius Barth aus Leipzig die Herausgabe. [6] Die Auflage betrug 1828 rund 750 Exemplare. [6] Der Verlagsstandort blieb während der deutschen Teilung bestehen. Erst 1988 wird aus dem eigenständigen Unternehmen ein volkseigener Betrieb unter dem Namen VEB Johann Ambrosius Barth Leipzig. [7] [8] Seit 1998 (Band 7 der 8. Folge = Band 510) erscheint die Zeitschrift im Verlag Wiley-VCH.

In Annalen der Physik wurden eine Vielzahl von bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen publiziert, so unter anderem:


Röntgenspektroskopischer Nachweis von amorphem Siliciumoxid in röntgenographisch reinen E-Phasen

The E-phases TiNiSi and TiCoSi have been produced using the Auxiliary Metal Bath Procedure. By dissolving the bath component copper undesired silicon oxides have been formed which, due to their amorphous state, could not be detected byGuinier analysis. Because of the typical structural features of the SiL 2.3-emission band of silicon oxygen compounds, the oxide has been detected, and its amount in the silicon spectra of the E-phases has been estimated. After a special cleaning procedure of the specimens the SiL 2.3-bands could be measured.

This is a preview of subscription content, access via your institution.


Video: Ultralydgivere til detektering av nivå og objekter. Carlo Gavazzi (December 2021).