Kemi

Prestandakurva för PEM-bränslecellen


PEM bränslecell

Väte-syrebränslecellen omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. PEM-bränslecellen (från engelsk Polymer Electrolyte Membrane) är en väte-syrebränslecell som används flitigt.På grund av sin höga effektivitet jämfört med konventionella förbränningsmotorer, den kompakta konstruktionen, möjligheten till snabba lastförändringar och dess goda kallstartbeteende, PEM-bränslet cell kan användas i stor utsträckning, till exempel för att driva elektriska enheter i bilar, som batteri- och ackumulatorersättning för bärbara datorer och för energiförsörjning i hemmet.

Struktur och funktion hos en membranbränslecell

Som namnet antyder består elektrolyten i PEM-bränslecellen av ett tunt membran som leder protoner.En grafitelektrod (Fig. 1) belagd med finfördelad platina finns på båda sidor av membranet. Ena sidan bildar katoden, den andra bränslecellens anod.

Vätgas som matas till anoden bryts ner till protoner vid rumstemperatur på grund av elektrodens katalytiska effekt (H+joner) och elektroner:

2H24H++4eAnodreaktion

Protonerna passerar från anodsidan genom membranet till katodsidan. Elektronerna migrerar till katoden (när den externa kretsen är sluten) och utför elektriskt arbete på detta sätt. Vid katoden kombineras protoner, elektroner och syre för att bilda vatten:

O2+4H++4e2H2OKatodisk reaktion

Den övergripande reaktionen i PEM-bränslecellen är:

2H2+O22H2O Grovt svar

Illustration

(Fig. 2) illustrerar den beskrivna processen för PEM-bränslecellen:


Bränslecell

Ett Bränslecell är en galvanisk cell som omvandlar den kemiska reaktionsenergin från ett kontinuerligt tillfört bränsle och ett oxidationsmedel till elektrisk energi. I språkbruk är Bränslecell mest för Väte-syre bränslecell.

En bränslecell är inte ett energilager, utan en omvandlare. Energin för elproduktion tillförs i kemiskt bunden form med bränslena.


Dataskyddsförklaring

Vi driver våra webbplatser enligt följande principer: Vi åtar oss att följa lagstadgade bestämmelser om dataskydd och strävar efter att alltid ta hänsyn till principerna för dataundvikande och dataminimering.

1. Namn och adress på den ansvarige

Den person som är ansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i Europeiska unionens medlemsstater samt andra dataskyddsförordningar är:

dataskydd north GmbH
Dr. Uwe Schl & aumlger
E-post: [email protected]
Telefon: 0421/6966320

Vi har utformat vår dataskyddsdeklaration enligt principerna om tydlighet och transparens. Men om det finns några oklarheter när det gäller användningen av olika termer kan motsvarande definitioner ses här.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter såsom ditt efternamn och förnamn, din e-postadress och IP-adress etc. endast om det finns laglig grund för detta. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen kommer särskilt tre förordningar att beaktas här:

 1. Du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera ändamål, artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit a GDPR. I detta sammanhang kommer du att informeras i detalj av oss om syftet eller syftena med behandlingen och ditt uttryckliga samtycke kommer att dokumenteras av oss.
 2. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett kontrakt eller för att genomföra åtgärder före avtal med dig, artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit b GDPR.
 3. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda våra legitima intressen, såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än dem, Art 6 Para 1 S. 1 lit.f GDPR.

Vi kommer dock alltid att påpeka för dig vid respektive punkter på vilken rättslig grund behandlingen av dina personuppgifter sker.

4. Överföring av personuppgifter

En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan sker inte. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om:

 1. Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.
 2. överföringen enligt artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.
 3. Det finns en rättslig skyldighet för överlåtelsen enligt artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.
 4. detta är lagligt tillåtet och krävs i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav b GDPR för behandling av avtalsförhållande med dig.

5. Lagringstid och radering

Vi lagrar alla personuppgifter som du överför till oss endast så länge som de behövs för att uppfylla de syften för vilka dessa uppgifter överfördes eller så länge detta krävs enligt lag. När syftet har uppfyllts och/eller den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut kommer uppgifterna att raderas eller blockeras av oss.

6. SSL-kryptering

Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från & bdquohttp: // "till & bdquohttps: //" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL-krypteringen är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

7. Insamling och lagring av personuppgifter samt deras typ och användningsändamål

När du besöker webbplatsen

När du besöker vår webbplats skickar webbläsaren som används på din enhet automatiskt information till servern på vår webbplats. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information registreras utan någon åtgärd från din sida och lagras tills den raderas automatiskt:

 • IP-adressen för den begärande datorn
 • Datum och tid för åtkomst
 • Namn och URL för den uppropade filen
 • Använd webbläsare och, om tillämpligt, operativsystemet på din dator och namnet på din åtkomstleverantör

De nämnda uppgifterna kommer att behandlas av oss för följande ändamål:

Data som gör det möjligt att dra slutsatser om dig, såsom din IP-adress, kommer att raderas senast efter 7 dagar. Skulle vi spara uppgifterna efter denna period kommer dessa uppgifter att pseudonymiseras så att de inte längre kan tilldelas dig.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.f GDPR. Vårt berättigade intresse följer av de syften med datainsamling som anges ovan. I inget fall använder vi de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om dig personligen.

Kontaktformulär / mejlkontakt

Vi förser dig med ett formulär på vår hemsida så att du kan kontakta oss när som helst. För att använda kontaktformuläret är det nödvändigt att ange ett namn för en personlig hälsning och en giltig e-postadress för att kontakta oss så att vi vet vem förfrågan kom ifrån och kan behandla den.

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret, dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angav där, samt din IP-adress i enlighet med artikel 6 para Din begäran görs eller behandlas för att skydda vårt berättigade intresse, nämligen att utöva vår affärsverksamhet.

Du är också välkommen att skicka ett mejl till oss med den e-postadress som anges på vår hemsida. I detta fall sparar och behandlar vi din e-postadress och den information du lämnar i e-postmeddelandet i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit b och f GDPR för att behandla ditt meddelande.

Förfrågningarna och de tillhörande uppgifterna raderas senast 3 månader efter mottagandet, såvida de inte krävs för ett ytterligare avtalsförhållande.

8. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små datapaket som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Dessa cookies används för att lagra information i samband med den terminalenhet som används. En personlig identifiering av din person är inte möjlig genom cookies. Uppgifterna som behandlas av cookies krävs för de syften som nämns för att skydda våra och tredje parts legitima intressen i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit.f GDPR.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies på grund av webbläsarinställningarna. Du kan dock konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att antingen inga cookies lagras på din enhet eller åtminstone ett meddelande visas innan en ny cookie lagras. Om du helt avaktiverar cookiefunktionen i din webbläsare kanske du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

I det följande förklarar vi de olika typer av cookies som vi använder:

Tillfälliga kakor

Vi använder cookies som gör att vi kan känna igen dig när du besöker vår webbplats igen och använder våra tjänster. Det betyder att du inte behöver göra de inmatningar och inställningar du gjorde senast igen. Dessa tillfälliga cookies lagras på din slutenhet under en viss tidsperiod.

Namn: cookie_consent
Kategori: Nödvändigt
Typ: Session
Denna cookie lagras i maximalt 2 år eller tills du omdefinierar ditt samtycke till användningen av cookies. Uppgift: Sparar ditt samtycke till användningen av cookies för denna webbplats.

9. Analys- och spårningsverktyg

Vi använder inga analys- eller spårningsverktyg på vår webbplats.

10. Den registrerades rättigheter

Du har följande rättigheter:

Informationsdisk

Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. Denna rätt till information omfattar information om

 • behandlingsändamålen
 • kategorierna av personuppgifter
 • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut
 • den planerade lagringsperioden eller åtminstone kriterierna för att fastställa lagringstiden
 • förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning
 • förekomsten av en rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • ursprunget till dina personuppgifter, såvida vi inte har samlat in dem
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om nödvändigt, meningsfull information om deras uppgifter

Rättelse

Enligt artikel 16 GDPR har du rätt till omedelbar rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss.

Radering

Enligt artikel 17 GDPR har du rätt att begära omedelbar radering av dina personuppgifter från oss, såvida inte ytterligare behandling är nödvändig av något av följande skäl:

 • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • att fullgöra en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt EU:s eller de medlemsländers lag som den ansvarige omfattas av, eller att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i myndighetsutövning som har anförtrotts att den ansvarige
 • Av skäl av allmänintresse inom folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 lit h och i samt artikel 9.3 GDPR
 • För arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 paragraf 1 GDPR, i den mån lagen som nämns under punkt a) sannolikt omöjliggör förverkligandet av syftena med denna behandling. eller allvarligt nedsatt
 • för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk

Begränsning av bearbetning

Enligt artikel 18 GDPR kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter av en av följande anledningar:

 • Du bestrider riktigheten av dina personuppgifter.
 • Behandlingen är olaglig och du vägrar radera personuppgifterna.
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR.

Briefing

Om du har begärt rättelse eller radering av dina personuppgifter eller en begränsning av behandlingen enligt artikel 16, artikel 17 punkt 1 och artikel 18 GDPR, kommer vi att informera alla mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut eftersom detta visar sig vara omöjligt eller är förenat med en oproportionerlig ansträngning. Du kan be oss att informera dig om dessa mottagare.

Överföring

Du har rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära överföring av dessa uppgifter till en tredje part, förutsatt att behandlingen har utförts med hjälp av automatiserade förfaranden och baserat på samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit a eller artikel 9 Punkt 2 lit a eller baserat på ett kontrakt i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav b GDPR.

Återkallande

Enligt artikel 7 paragraf 3 GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till oss. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av ditt samtycke fram till återkallelsen. I framtiden kommer vi inte längre att tillåtas fortsätta databehandling som grundar sig på ditt återkallade samtycke.

Klagomål

Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR.

Motsägelse

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit f GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med art. din speciella situation eller invändningen riktar sig mot direktreklam. I det senare fallet har du en generell rätt att göra invändningar, som vi kommer att genomföra utan att specificera den särskilda situationen. Om du vill utnyttja din ånger- eller invändningsrätt räcker det med ett mejl till [email protected].

Automatiserat beslut i enskilda ärenden inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling – inklusive profilering – som har rättsverkningar för dig eller som väsentligt påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet

 1. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss
 2. är tillåtet på grundval av rättsliga bestämmelser i Europeiska unionen eller i de medlemsländer som vi lyder under och dessa lagbestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen
 3. sker med ditt uttryckliga samtycke

Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 punkt 1 GDPR, såvida inte artikel 9 punkt 2 lit a eller g GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter och din legitima intressen.

När det gäller de fall som nämns i i) och iii), vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt dina legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få en persons ingripande från vår sida, för att uttrycka våra egna synvinkel och att bestrida beslutet.

11. Avtalsförhållande

Ingående av kontrakt

Som en del av upprättandet av avtalsförhållandet behandlas endast de personuppgifter som är absolut nödvändiga för genomförandet av kontraktet i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.

Om du också lämnar frivillig information kommer den endast att behandlas på grundval av det samtycke du har gett i enlighet med artikel 6 paragraf S 1 lit a GDPR1. Vi använder denna frivilliga information för att erbjuda en kundvänlig tjänst och för att ständigt förbättra den.

Kundkonto

Du har möjlighet att skapa ett kundkonto hos oss. För detta ändamål, förutom dina personuppgifter för avtalsbehandling, lagras och behandlas dina övriga frivilliga uppgifter samt de köp du har gjort hos oss tidigare. Du kan ringa upp dem när som helst och få en överblick över de köp du gjort hos oss. Dessa uppgifter används för att säkerställa att du enkelt kan logga in med dina inloggningsuppgifter för ditt nästa köp. Det bör också hjälpa dig att kontrollera dina inköpsaktiviteter.

Den rättsliga grunden baseras på det samtycke du har gett i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav a GDPR.

Du har möjlighet att när som helst ändra eller radera dina uppgifter på kundkontot och att radera kontot i sin helhet. Om du använder den här funktionen raderas ditt kundkonto och all information det innehåller omedelbart.

Överlämnar data för frakt

Vi vidarebefordrar de uppgifter som är nödvändiga för leverans av våra varor (förnamn och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer vid behov på grund av fraktbefordran av varor) till lämplig frakttjänstleverantör för meddelande/samordning av leveransen av varor och leverans av varorna.

Den rättsliga grunden för offentliggörande härrör från artikel 6 paragraf S 1 lit b GDPR.

I detta sammanhang vidarebefordrar vi dina uppgifter till en av följande leverantörer av frakttjänster. Du kommer då att få ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter från dem:

DPD Deutschland GmbH, Wailandtstra & szlige 1, ZIP / Stad: 63741 Aschaffenburg, Telefon: 06021 843-0, E-post: info [at] dpd.com https://www.dpd.com/de/siteutilities/data_protection

12. Ändring av dataskyddsförklaringen

Skulle vi ändra dataskyddsförklaringen kommer detta att anges på hemsidan och de registrerade kunderna informeras om detta via e-post.


Bränslecellen - PowerPoint PPT-presentation

PowerShow.com är en ledande webbplats för delning av presentationer/bildspel. Oavsett om din ansökan är affär, instruktion, utbildning, medicin, skola, kyrka, försäljning, marknadsföring, onlineutbildning eller bara för skojs skull, är PowerShow.com en fantastisk resurs. Och det bästa av allt är att de flesta av dess coola funktioner är gratis och lätta att använda.

Du kan använda PowerShow.com för att hitta och ladda ner exempel online PowerPoint ppt-presentationer om nästan alla ämnen du kan tänka dig så att du kan lära dig hur du kan förbättra dina egna bilder och presentationer gratis. Eller använd den för att hitta och ladda ner högkvalitativa PowerPoint ppt-presentationer med illustrerade eller animerade bilder som lär dig hur du gör något nytt, även gratis. Eller använd den för att ladda upp dina egna PowerPoint-bilder så att du kan dela dem med dina lärare, klass, elever, chefer, anställda, kunder, potentiella investerare eller världen. Eller använd den för att skapa riktigt coola bildspel - med 2D- och 3D-övergångar, animationer och ditt val av musik - som du kan dela med dina Facebook-vänner eller Google+-cirklar. Det är också gratis!

För en liten avgift kan du få branschens bästa sekretess online eller offentligt marknadsföra dina presentationer och bildspel med topprankningar. Men förutom det är det gratis. Vi kommer till och med att konvertera dina presentationer och bildspel till det universella Flash-formatet med all sin ursprungliga multimediahärlighet, inklusive animation, 2D- och 3D-övergångseffekter, inbäddad musik eller annat ljud, eller till och med video inbäddad i bilder. Allt gratis. De flesta av presentationerna och bildspelen på PowerShow.com är gratis att se, många är till och med gratis att ladda ner. (Du kan välja om du vill tillåta andra att ladda ner dina ursprungliga PowerPoint-presentationer och bildspel med bilder mot en avgift eller gratis eller inte alls.) Kolla in PowerShow.com idag - GRATIS. Det finns verkligen något för alla!

presentationer gratis. Eller använd den för att hitta och ladda ner högkvalitativa PowerPoint ppt-presentationer med illustrerade eller animerade bilder som lär dig hur du gör något nytt, även gratis. Eller använd den för att ladda upp dina egna PowerPoint-bilder så att du kan dela dem med dina lärare, klass, elever, chefer, anställda, kunder, potentiella investerare eller världen. Eller använd den för att skapa riktigt coola bildspel - med 2D- och 3D-övergångar, animationer och ditt val av musik - som du kan dela med dina Facebook-vänner eller Google+-cirklar. Det är också gratis!


Vilka fortsättningskurser som rekommenderas

Vilken fortsättningskurs ska jag välja? Om du har valet i Abitur, är du bortskämd med valmöjligheter. I de flesta federala stater finns två avancerade kurser och flera grundläggande kurser tillgängliga på den övre nivån. Beslutet om de två huvudämnena kan vara mycket svårt. Välj dina avancerade kurser. dina intressen. Tyskan har varit din sedan 5:an. Vilka avancerade kurser rekommenderas? Kommer jag snart att behöva välja mina fortsättningskurser för den övre nivån och jag vet verkligen inte vilka fortsättningskurser jag ska ta? Jag vet att man ska ta det man tycker om och det man är bra på. Men jag skulle vilja veta vilka typer av ämnen som finns i de olika fortsättningskurserna och hur hittade du dem? Jag vacklar. Säkert är det många som lurar på vilken fortsättningskurs de ska välja när de kommer till nästa nivå. Det beror såklart på dina mål och dina preferenser och jag inser att dessa inte alltid är särskilt tydliga. Med denna frågesport skulle jag vilja råda bot på situationen, för här får du klarhet.

Jag måste själv välja mina LK för 11 + 12 i mars april, vi måste välja huvudämne (matte, tyska, engelska) eftersom jag inte riktigt vet om matte eller avancerad idrottskurs är att rekommendera?: Servus! Jag ville fråga om några medlemmar här hade/har en idrottskurs. Höga krav? Prestationstabeller etc. Jag vill läsa medicin senare. Så jag väljer biologi som första fortsättningskurs och idrott som andra fortsättningskurs, eftersom det är mitt näst bästa ämne och engelska som tredje ämne. Det beror alltid på vad du vill göra i framtiden och vilket ämne du är bäst i. Hälsningar Nici !! Om du tar fel fortsättningskurs kan det irritera dig i många år framöver. Så jag hjälper dig att göra rätt val. Du har förmodligen redan en idé om vad du kan göra och vad du gillar och söker nu bekräftelse. Oroa dig inte om din skola inte har en LK! Du hittar säkert något liknande. Jag måste göra ett riktnummer på måndag om vilka fortsättningskurser jag skulle vilja gå nästa år. Jag har redan tänkt på vad jag ska ta 1 1/2 år i förväg. Och nu kommer tiden snart. Jag är intresserad av kemi, det är mitt favoritämne, men jag vet inte om jag kommer att kunna gå fortsättningskursen. Efter 9:an hade jag en 1. För tillfället förstår jag faktiskt materialet.

Som nämnts ovan måste du läsa minst ett naturvetenskapligt ämne. Om du har problem med matematik kan du välja kemi, fysik eller biologi. Många väljer biologi eftersom ämnet verkar mindre abstrakt. Men underskatta inte inlärningskurvan, för biologi är ett typiskt trumämne. Mängden tyg är - jämfört med andra. I varje federal stat, som redan nämnts på Abitur-Trainer.de, regleras systemet på den övre nivån något annorlunda. I vissa länder skiljer man mellan grundkurs (förkortad GK) och fortsättningskurs (förkortad LK) vid läsning av ämnen. Vad är skillnaden mellan en grundkurs och en fortsättningskurs? I ett nötskal, du känner inte bara dig själv på fortsättningskursen. Tips 9: Rätt fortsättningskurser. Om du tidigt vet att du vill bli läkare kan du strategiskt välja inriktning i högstadiet.De ämnen som eleverna med största sannolikhet får poäng i på Abitur-provet beror förstås på individuella intressen, böjelser och prestationer. nivå. Det finns fortfarande.

Vilka avancerade kurser rekommenderas? (Skola

 • Du kan förmodligen se hur verklig prestationskurvan är varje dag med dig själv eller med dina kollegor på kontoret. Ibland är arbetsplatsen upptagen. Alla har något att göra, nästan alla verkar vara uppslukade av sina uppgifter eller arbetar koncentrerat i ett projekt. Men om du ser dig omkring vid en annan tidpunkt kommer du att se.
 • Att studera ingenjör är så svårt. Mycket matte och fysik: Det är inte lätt att studera ingenjörsvetenskap, och höga felfrekvenser kvarstår: 2014 misslyckades mer än 100 av 1 000 elever på sina slutprov. Det är mer än 10 procent – ​​trots att det bara handlar om de personer som redan är i slutet av sina studier
 • Vilka avancerade kurser väljer mina vänner? Vilka avancerade kurser rekommenderar mina föräldrar mig att ta? Vilka avancerade kurser är enklast? Vilka lärare saknas ofta och vilka fortsättningskurser undervisar de i? Vad kan jag göra om fortsättningskurserna inte är rätt för mig? Skulle du ha bestämt dig för en fortsättningskurs som.

Hur hittar du den avancerade mattekursen på gymnasiet. Har du haft erfarenheter av det (förvisso redan) Jag hörde att det borde vara väldigt svårt, man måste alltid härleda formler. Jag går i årskurs 10 och kan inte härleda några formler. Skulle du rekommendera det till mig i alla fall. Jag är bra på matte Vilken fortsättningskurs? Huvudflik. Visa (aktiv flik) Länkar här publicerade av admin på Sa, 02.08.2014 - 07:19. Att välja rätt avancerade kurser. Innan du kommer till den övre nivån måste du bestämma dig för vilka fortsättningskurser du vill välja. Dessa kommer att vara en viktig del av din gymnasieexamen eftersom du kommer att skriva dina skriftliga Abitur-prov i dessa ämnen.

Vilken fortsättningskurs ska jag välja? - Testa dic

 • Re: Kemi LK rekommenderas - Hur hög är mattedelen? Von Propellerkick Jag tittade också på några erfarenhetsrapporter på Internet och det finns allt från skräck till super. Det beror som alltid på att det beror på läraren (och på elevernas personliga krav)
 • Jag har en fortsättningskurs i biologi (Bayern) från och med nästa år. Men jag vill läsa in den nu, eftersom den intresserar mig väldigt mycket. Vilka böcker rekommenderas för LK klass 12 och 13? Jag hittade Neil A. Campbells bok Biology på Internet. Är köpeskillingen på 90 € värt det? Finns det allt du behöver veta om Bio-LK? hälsningar Julian. Joachim Warner.
 • Förbättringsförslag - Sökande ska bemötas uppskattande - Knappt några meningsfulla frågor under intervjun: Frågor om Abituren och varför du har genomfört vilka fortsättningskurser efter att du har avlagt en magisterexamen på plats (dvs. 8 år efter gymnasiet) - helt enkelt löjligt
 • Oavsett i vilket tillstånd, om fortsättningskurs eller grundkurs, oavsett vilket ämne: Här får du hjälp. Vi rekommenderar särskilt böcker från erfarna förlag som Stark-Verlag. Vilka typer av läroböcker är bra att köpa? Det finns en mängd olika material som erbjuds av förlagen, och det är ofta svårt att hålla reda på dem.
 • För yngre elever är det lämpligt att åka till resmål i omedelbar närhet, där de inte känner sig så långt ifrån hem och familj. Över hela Tyskland finns lämpliga resmål från kusterna vid Nordsjön och Östersjön till vackra låga bergskedjor som Eifel och Schwarzwald till Alperna. På begäran kan äventyrsbaserade utbildningar bokas som eleverna är bekanta med.

Hur många timmar/kurser måste jag gå? • Totalt 102 timmar per vecka måste tas upp till Abitur. Pro Jahrgangsstufe entspricht das 32 - 36 Wochenstunden. • In der Einführungsphase (Jahrgangstufe 10) müssen 11-12 Fächer/ Kurse belegt werden. • In der Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 11 und 12) werden zwei Fächer als Leistungskurse belegt, in einem Jahr der. . Gerade die Entscheidung über die beiden Schwerpunktfächer kann ganz schön schwierig sein. Wähle deine Leistungskurse nach. deinen Interessen. Deutsch ist schon seit der 5. Klasse dein. Ich kenne.

Welche Werte könnten sich somit als beste Aktien 2019 entpuppen? Was sind mögliche Top Aktien? Unsere Was sind mögliche Top Aktien? Unsere Aktienempfehlungen für das Jahr 2019 sind allesamt spekulativ, haben aber wiederum alle ihre eigene Story, so dass diese aussichtsreichen Aktien auch dann zulegen könnten, wenn der Gesamtmarkt weiter nachgibt - also Aktien die es sich lohnt. Sicherlich zerbrechen sich viele den Kopf darüber, welchen Leistungskurs sie denn nun wählen sollen, wenn sie in die nächste Stufe kommen. Erdkunde wird auch bilingual angeboten. Gerade die Entscheidung über die beiden Schwerpunktfächer kann ganz schön schwierig Grundkenntnis von Bild- und Schriftgestaltung sowie Erfahrungen mit grafischen und fotografischen Techniken. Andererseits. Mathe ist empfehlenswert für alle denen Mathe liegt! Es wird nicht schwerer, nur mehr. Info.. Naja, kann ich nicht beurteilen, unser Lehrer hat 3 Monate gefehlt, bin seit dem auf der Strecke geblieben. 11.05.2008, 22:58 #63. V3rdikt. AW: Welche LK´s (Leistungskurse) habt ihr? Meine Leistungskurse sind Mathe und Englisch. Deutsch hab ich sowieso im Abi und dann muss ich mich als 4. Fach noch.

Welche LK's sind empfehlenswert? (Schule, Ausbildung und

 • Nicht-empfehlenswerte Kriterien für die Wahl der Leistungskurse sind: 1. In welchem Fach erhoffe ich mir eine bestimmte Lehrperson? 2. Welche Fächer sind vermeintlich leichter als andere? St.-Bernhard-Gymnasium Staatlich genehmigtes privates Gymnasium • Punkte statt Noten, Defizite • Berechnung der Qualifikation in Block I • Zulassung zur Abiturprüfung Wie geht es bis zur.
 • Auch um flexibel auf Veränderungen am Arbeitsmarkt reagieren zu können, ist eine solche Bildungsmaßnahme empfehlenswert. Oft dauern Weiterbildungen im Unterschied zu Fortbildungen länger - zum Teil einige Monate oder sogar Jahre - und sind umfangreicher als eine Fortbildung. Jeder kann flexibel und individuell entscheiden, in welchem Bereich er oder sie Neues lernen und sich.
 • Deutsch lk empfehlenswert. Wie schom gesagt kommt es sehr auf den Lehrer an. Habe selbst Deutsch LK und gerade meine Abi geschrieben. Man muss schon fleißig sein und darf vor 20 Seitigen Hausaufgaben nicht zurückschrecken und muss fit sein in Textanalysen und Interpretationen. Es ist auf jeden Fall zu schaffen. Im Abi musste man nur wissen wie man eine textgebundene Erörterung schreibt.
 • Wie eingangs erwähnt, ist mit dieser (nicht vollständigen) Auflistung die Frage nach dem schwierigsten Studiengang kaum zu beantworten, da es von den individuellen Voraussetzungen abhängt, inwieweit diese Schwierigkeiten tatsächlich als gravierend wahrgenommen werden. Dabei kann es sinnvoll sein, sich vor der Wahl des Studiums beraten zu lassen, z.B. von der Arbeitsagentur oder den.
 • Wie bitte, Du hast die Leistungskurse Französisch und Geschichte belegt und traust Dich, mit dieser Vorbereitung ein Medizinstudium auf Dich zu nehmen? Na viel Spaß dabei! Damit erlebst Du noch nicht mal das Physikum! - so oder ähnlich lauten die Fragen und Standardkommentare auf die wichtigen und weniger wichtigen Fächer, die für das Medizinstudium als unabdingbar gelten. Durch.

Leistungskurs Sport empfehlenswert? - Forum RUNNER'S WORL

 1. Discussion on Abitur - Welche Kurse ? within the Off Topic forum part of the Off-Topics category. 03/23/2014, 14:55 #1. Skriptum elite*gold: 0 . The Black Market: 94 /0/ 0. Join Date: Oct 2010 . Posts: 2,506 Received Thanks: 257 Abitur - Welche Kurse ? Moin, ich muss demnächst meine Fächer für Q1 und Q2 wählen. Nach dem Abitur möchte ich gerne entweder in Richtung Softwareentwicklung oder.
 2. Wie der Name bereits sagt, handelt es sich bei Sparringshandschuhen um Boxhandschuhe, welche hauptsächlich für Sparringseinheiten, also den Trainingskampf, verwendet werden. Diese Kategorie der Boxhandschuhe ist die mit Abstand wichtigste Kategorie. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: wir wollen möglichst verletzungsfrei trainieren und selbstverständlich auch gewährleisten, dass.
 3. Welche Leistungs- und Grundkurse sollte ich dafür wählen? Leistungskurse in Mathematik und Physik sind sehr empfehlenswert. Ihr Besuch stellt aber keine Voraussetzung dar, um Physik studieren zu können. Gute Englischkenntnisse sind wichtig für das Studium der Fachliteratur und für die Verständigung mit internationalen Forscherteams. Grundkenntnisse in Informatik sind hilfreich. Physik.
 4. Unsere Studienanfänger sind nicht selten überrascht, wie viel Mathematik-Kenntnisse im Studium benötigt werden. Wer die Natur nicht nur so über den Daumen verstehen, sondern die Dinge auch quantitativ verstehen und voraussagen will, muss rechnen (können). Wir bieten Ihnen dazu in den ersten beiden Semestern je ein Mathematik-Modul an, allerdings dürfte es Ihnen mit einer ausreichenden.
 5. Hi habe dieses Halbjahr Kunst und Englisch als VLK gewählt. Wegen Corona können wir jetzt nicht wirklich viel machen, jedoch gibt uns unser Lehrer trotzdem praktische Aufgaben auf die z

Bei mir z.B. stand immer fest, dass ich Deutsch als LK nehmen möchte (is auch wirklich empfehlenswert. ). Mein zweiter LK war schon ein wenig schwieriger. Ich wollte gerne Kunst nehmen, aber das wäre für mich persönlich nicht möglich gewesen, weil es da die Bedingung gibt, sich P3 oder P4 in Mathe im Abitur prüfen zu müssen Hallo CB-User, ich komme nächstes Jahr in die 12. Klasse und stehe kurz davor die 2 Leistungskurse dafür auszuwählen. Dieses Jahr (11. Klasse) wurden leider nochmal Klassen eingeführt, daher.

Mathe LK empfehlenswert. Nächste » + 0 Daumen. 2,9k Aufrufe. ich hoffe es geht euch heute gut :) Ich besuche die 10 Klasse auf einem Gymnasium in Berlinnn und habe überhaupt nicht mehr viel Zeit , denn ich muss bald 2 Leistungskurse wählen. Ich hätte gern Lust den Leistungskurs Mathematik und Chemie oder Physik zu machen. Ich benutze regelmäßig diesen Forum um Mathe-Hilfe zu bekommen. Chemie LK empfehlenswert? was in deinem Bundesland bzw. in deiner Schule im Grund- und Leistungskurs Chemie überhaupt erwartet und letztlich natürlich auch vorausgesetzt wird. Vereinbare einen festen Termin mit ihm und sprich offen über deine Vorstellungen, Neigungen und auch Unsicherheiten. Ein guter und verantwortungsvoller Lehrer wird sich damit auseinandersetzen und dir mit Rat zur. Naturwissenschaftliche Fächer wie Biologie aber vor allem Chemie und Physik sind bei Schülern nicht sonderlich populär. Aber die Inhalte bestehen nicht nur aus abstrakten Formeln, sondern. Weißt du allerdings heute schon, dass du eher im Bereich Medien, Sprache, etc. aktiv sein willst, dann sind vielleicht andere Fächer als Leistungskurs empfehlenswerter, da du daraus einen größeren Nutzen für deine spätere Entwicklung mitnehmen könntest. Allgemein (und da wirst du hier sicher wenig Widerworte hören) ist gerade die Mathematik, aber eben auch die Physik ein sicheres. ENGLISCHER ERD GERMAN GESCHICHTE LEISTUNGSKURS? Kann mir vielleicht jmd seine Erfahrungen über diese Leistungskurse mitteilen? ENGL ERDK DE GE Ist es empfehlenswert einen Englisch LK zu wählen, obwohl man nicht soo gut in Englisch ist? Finde die Sprache bloß sehr interessant.. Bei Erdkunde habe i

Verfasst am: 07 Jul 2012 - 13:29:30 Titel: Luft- und Raumfahrttechnik: für mich empfehlenswert ? Also ich habe mich für den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik entschieden. (aus privaten Gründen, möchte ich in England studieren) Jetzt habe ich aber ein Problem: Ich besuche ein berufliches Gymnasium in Hessen und habe Mathematik und Informatik als Leistungskurs gewählt. Da man nur 2. Vor allem damit man weiß, welche Tendenz sein Zeugnis später aufweisen wird und man noch rechtzeitig schlechte Schulnoten ausgleichen sowie ausbessern kann. Bei jedem berechneten Zeugnisschnitt oder Notendurchschnitt bekommst du mit dem Rechner nicht nur deine Zeugnisnote, sondern auch einen Vergleich deiner Schulnoten in Form eines Balkendiagramms Welcher Booster empfehlenswert? Bewertungstabelle Seite 1 Bewertungstabelle Seite 1 Fragen anabole Steroide, Insulin, IGF-1, Prohormone u. mehr. Kein Handel !! ich möchte die letzten 3 Ferienwochen hier in Bayern dazu nutzen, mein Grundwissen in Physik für die K12 (und K13) aufzubessern. (Leistungskurs) Deshalb die Fragen: 1) Welcher Stoff kommt in Bayern in der K12 und K13 dran? 2) Welche Bücher sind für diesen Zweck empfehlenswert? Danke euch Alltagstaugliche und professionelle Totalprothetik Die sinnvolle, planbare und funktionelle Arbeitsvorbereitung in der Totalprothetik Kurszeiten: 1. Tag: 09.00 - ca. 18.00 Uhr 2. Tag: 08.30 - ca. 16.00 Uhr Termin/Kosten: nach Absprache Ziele: Das Ziel des Kursus ist aufzuzeigen, dass nicht das Schema-F das Problem der Herstellung der arbeitsvorbereitenden Maßnahmen löst, sondern.

Was für Leistungskurse in der Oberstufe

Seite auswählen. musik leistungskurs abitur. von | Dez 15, 2020 | Non classé | 0 Kommentare | Dez 15, 2020 | Non classé | 0 Kommentar Wie man hinter dem Begriff Nass-in Nass-Technik bereits vermuten kann, wird hier mit einem bereits nassen Untergrund gearbeitet, zum Beispiel einem angefeuchteten Blatt Aquarellpapier. Beim Auftrag der ebenfalls feuchten Farbe verlaufen die Farben mitunter sogar ineinander. Diese drei Methoden lassen sich beliebig kombinieren und erweitern. 5. Wie schneiden Aquarellfarben im Test ab? Die.

Leistungskurs Wahl Test - Teste dic

Stellenanzeigen: Physiker (w/m)? Dann bieten wir einen spannenden Berufseinstieg! Java-Programmierer (m/w) gesuch


Ortsaufgelöste Impedanzspektroskopie an einer PEM-Brennstoffzelle

in: Technisches Messen , Jahrgang 83, Nr. 6, 06.2016, S. 328–337.

Publikation : Beitrag in einer Fachzeitschrift › Artikel

T1 - Ortsaufgelöste Impedanzspektroskopie an einer PEM-Brennstoffzelle

N2 - Für den Test und die Entwicklung von „Proton-Exchange-Membrane“-(PEM-)Brennstoffzellen sind die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) und „Total-Harmonic-Distortion“-Analyse (THDA) essentielle Messmethoden. Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Erweiterung dieser Methoden. Durch eine Mehrkanalmessung wird die Impedanz örtlich aufgelöst bestimmt. Das neue Messsystem ist in der Lage, den zeitlichen Verlauf von Strom und Spannung mit einer hohen Abtastrate gleichzeitig an bis zu 100 Kanälen zu erfassen. Mit zusätzlicher digitaler Signalverarbeitung ist es ein vielseitiges Messinstrument für EIS, THDA und die Stromverteilung im Querschnitt der Brennstoffzelle.

AB - Für den Test und die Entwicklung von „Proton-Exchange-Membrane“-(PEM-)Brennstoffzellen sind die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) und „Total-Harmonic-Distortion“-Analyse (THDA) essentielle Messmethoden. Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Erweiterung dieser Methoden. Durch eine Mehrkanalmessung wird die Impedanz örtlich aufgelöst bestimmt. Das neue Messsystem ist in der Lage, den zeitlichen Verlauf von Strom und Spannung mit einer hohen Abtastrate gleichzeitig an bis zu 100 Kanälen zu erfassen. Mit zusätzlicher digitaler Signalverarbeitung ist es ein vielseitiges Messinstrument für EIS, THDA und die Stromverteilung im Querschnitt der Brennstoffzelle.


Katalysatoren und Elektrolyten

Eine große Schwierigkeit bei der Realisierung einer Brennstoffzelle liegt darin, dass die Reaktionen an Anode und Katode stark temperaturabhängig sind und bei Zimmertemperatur nur unter Einsatz eines geeigneten Katalysators in der erforderlichen Geschwindigkeit ablaufen. Ein guter Katalysator zeichnet sich dadurch aus, dass er sich selbst während der durch ihn geförderten Reaktionen nicht verändert und dass er eine große Fläche anbietet, auf der die Reaktionen ablaufen können. Als Elektrodenmaterial verwendet man meist Kohle, die mit einem katalytisch wirksamen Metall, zum Beispiel Platin, Palladium oder Nickel, überzogen ist. Die Elektroden sind porös, sodass sie eine große spezifische Oberfläche und dadurch einen guten Kontakt mit dem Elektrolyten und den zugeführten Betriebsgasen besitzen. Die Elektroden dienen aber nicht nur als Katalysator, sie müssen auch gemeinsam mit dem Elektrolyten verhindern, dass sich das Brennstoff- und das Oxidationsmittelgas „kurzschließen“, das heißt in einer explosiven Reaktion direkt miteinander reagieren. Als Elektrolyten werden Natron- oder Kalilauge, Phosphorsäure, geschmolzenes Calciumcarbonat oder festes Zirkondioxid verwendet - fast alle sehr aggressive Stoffe, wodurch hohe Anforderungen an die Beständigkeit der sonstigen in der Zelle eingesetzten Materialien gestellt sind. Dies gilt vor allem bei Mittel- und Hochtemperaturzellen, deren Arbeitstemperaturen bei 200 °C -1000 °C liegen.


Dr FuelCell Science Kit "Basic"

Bitte melden Sie Sich an, um Ihre Merkzettel zu benutzen.

Brennstoffzellen und die Solar-Wasserstoff-Technologie sind hoch aktuell und werden in Zukunft unseren Alltag prägen. Eine Reihe von mehr als 20 interessanten Versuchen aus der Physik und Chemie können mit diesem Gerätesatz durchgeführt werden. Eine CD-ROM und das vierbändige Kursprogramm bieten ein breites Angebot an Versuchsbeschreibungen mit Arbeitsblättern und fachlichen Informationen zum Thema Wasserstoff-Technologie und Brennstoffzellen. In einer stabilen Kunststoffwanne mit Schaumstoffeinsatz und transparentem Deckel.
Material für eine Schülergruppe.

übersicht Sekundarstufe I:
Untersuchung von Solarzellen: Helligkeit, Aufstellwinkel, Leistung, Diode
Untersuchung der Wasserelektrolyse
Untersuchung eines Elektrolyseurs
Untersuchung einer PEM-Brennstoffzelle: Spannung-Leistung, Wasserstoffverbrauch-Leistung
Der Treibhauseffekt
Untersuchung des Wirkungsgrades
Wasserstoff als Energieträger

Versuchsübersicht Sekundarstufe II Physik:
Untersuchung eines Solarmoduls
Kennlinie eines Elektrolyseurs
Kennlinie einer PEM-Brennstoffzelle
Fotostrom einer Solarzelle
Reihen- und Parallelschaltung von Brennstoffzellen
Reihen- und Parallelschaltung von Solarzellen

Versuchsübersicht Sekundarstufe II Chemie:
Treibhauseffekt
Elektrolyse von Wasser
Avogadro-Konstante
Kennlinie eines Elektrolyseurs
Faraday-Wirkungsgrad eines Elektrolyseurs
Kennlinie einer PEM-Brennstoffzelle
Wirkungsgrad einer PEM-Brennstoffzelle
Das 1. Faradaysche Gesetz
Reaktionsgeschwindigkeiten an Elektroden
Einfluss der Gaszufuhr
Theoretische Grundlagen

Lieferumfang:

* Ausgenommen Chemikalien und Artikel mit Sondertransportkosten (Sammlungsschränke, . )


Demonstrations-Set heliocentris professional

Brennstoffzellen und die Solar-Wasserstoff-Technologie sind hoch aktuell und werden in Zukunft unseren Alltag prägen. -- Mehr als 20 interessante Versuche aus der Physik und Chemie können mit diesem Demonstrationsgerät im DIN A4-Wandplattensystem durchgeführt werden. -- Eine CD-ROM und das vierbändige Kursprogramm bieten ein breites Angebot an Versuchsbeschreibungen mit Arbeitsblättern und fachlichen Informationen zum Thema Wasserstoff-Technologie und Brennstoffzellen. -- Das Kursprogramm beinhaltet eine Zusammenstellung von vorkonzipierten Demonstrationsexperimenten und vier Lehrbücher für die Sek. I und II. Experimentierbeispiele:

&bull Stromkennungslinien Spannungskennlinien von Solarmodul und Brennstoffzelle

&bull Abhängigkeit des Solarstroms von Abstand und Einfallswinkel
der Lichtquelle

&bull Reihen- und Parallelschaltung von Solar- und Brennstoffzellen

&bull Wasser = 2 Teile Wasserstoff + 1 Teil Sauerstoff

&bull Mit zwei Videos und zwei PowerPoint-Präsentationen zu Grundlagen und Anwendungen der Brennstoffzellentechnologie

Im Lieferumfang enthalten:

&bull PEM-Doppel-Brennstoffzelle (0,5 W)

&bull PEM-Elektrolyseur mit graduierten Gasspeichern (1 W)

&bull Verbrauchermodul mit Glühlampe, Elektromotor und 7 schaltbaren Widerständen

&bull Kabel, Schläuche mit Klemmen

&bull Aufbauanleitung und Kursprogramm für die Sek. I und II Physik und Chemie (4 Bücher) und eine CD-ROM

&bull Zur gezielten Belastung von Brennstoffzelle und Solarmodul durch einen Motor, eine Lampe oder 10 schaltbare Widerstände.

&bull Die Widerstände sind optimal auf die Kennlinienaufnahme von Solarmodul und Brennstoffzelle ausgerichtet.

Leistungsstarke Doppel-Brennstoffzelle zur Stromerzeugung aus Wasserstoff und Sauerstoff

&bull Beide Brennstoffzellen können parallel und in Reihe verschaltet werden.

&bull Sie basiert auf der PEM-Technologie, die in der Entwicklung von Brennstoffzellenanwendungen am weitesten verbreitet ist, z.B. für Kraftfahrzeuge oder stationäre Stromversorgungen.

Elektrolyseur zur Aufspaltung von Wasser in
Wasserstoff und Sauerstoff

&bull Aufgrund der PEM-Technologie wird er mit destilliertem Wasser betrieben &ndash ohne ätzende Laugen oder Säuren.

&bull Integrierte, mit Maßeinheiten versehene Gasspeicher visualisieren den klassischen Wasserspaltungsversuch wie mit dem Hoffmann-Apparat.

&bull für eine vereinfachte Ausrichtung zur Lichtquelle

&bull für Experimente zur Photovoltaik und zur Erzeugung der elektrischen Energie für den Elektrolyseur

Messgerät mit zwei Messbereichen für Strom und Spannung

&bull Ein analoger Datenausgang ermöglicht die Weiterverarbeitung von Messdaten


SEG Energieumwandlungen 2

Bitte melden Sie Sich an, um Ihre Merkzettel zu benutzen.

Brennstoffzellen und die Solar-Wasserstoff-Technologie sind hoch aktuell und werden in Zukunft unseren Alltag prägen. Eine Reihe von mehr als 20 interessanten Versuchen aus der Physik und Chemie können mit diesem Gerätesatz durchgeführt werden. Eine CD-ROM und das vierbändige Kursprogramm bieten ein breites Angebot an Versuchsbeschreibungen mit Arbeitsblättern und fachlichen Informationen zum Thema Wasserstoff-Technologie und Brennstoffzellen. In einer stabilen Kunststoffwanne mit Schaumstoffeinsatz und transparentem Deckel.
Material für eine Schülergruppe.

übersicht Sekundarstufe I:
Untersuchung von Solarzellen: Helligkeit, Aufstellwinkel, Leistung, Diode
Untersuchung der Wasserelektrolyse
Untersuchung eines Elektrolyseurs
Untersuchung einer PEM-Brennstoffzelle: Spannung-Leistung, Wasserstoffverbrauch-Leistung
Der Treibhauseffekt
Untersuchung des Wirkungsgrades
Wasserstoff als Energieträger

Versuchsübersicht Sekundarstufe II Physik:
Untersuchung eines Solarmoduls
Kennlinie eines Elektrolyseurs
Kennlinie einer PEM-Brennstoffzelle
Fotostrom einer Solarzelle
Reihen- und Parallelschaltung von Brennstoffzellen
Reihen- und Parallelschaltung von Solarzellen

Versuchsübersicht Sekundarstufe II Chemie:
Treibhauseffekt
Elektrolyse von Wasser
Avogadro-Konstante
Kennlinie eines Elektrolyseurs
Faraday-Wirkungsgrad eines Elektrolyseurs
Kennlinie einer PEM-Brennstoffzelle
Wirkungsgrad einer PEM-Brennstoffzelle
Das 1. Faradaysche Gesetz
Reaktionsgeschwindigkeiten an Elektroden
Einfluss der Gaszufuhr
Theoretische Grundlagen

Abmessungen:

Lieferumfang:

* Ausgenommen Chemikalien und Artikel mit Sondertransportkosten (Sammlungsschränke, . )


Kennlinie und Wirkungsgrad von PEM-Brennstoffzelle und PEM-Elektrolyseur

We only supply companies, institutions and educational facilities. No sales to private individuals.

Please note: To comply with EU regulation 1272/2008 CLP, PHYWE does not sell any chemicals to the general public. We only accept orders from resellers, professional users and research, study and educational institutions.

 • Wir bieten Ihnen die Speicherung Ihrer persönlichen Daten in einem passwortgeschützten Kundenkonto an, sodass Sie bei Ihrem nächsten Einkauf nicht erneut Ihren Namen und Ihre Anschrift eingeben müssen.
 • Durch die Registrierung werden Ihre Adressdaten gespeichert.
 • Sie können Ihr Kundenkonto jederzeit löschen, melden Sie sich dafür bei dem Betreiber dieser Seite.
 • Beim nächsten Besuch benötigen Sie zum Aufrufen Ihrer persönlichen Daten lediglich Ihre E-Mail und Ihr Passwort.


Video: Above the rocks Vratsata, Bulgaria (November 2021).